ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bakeshop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bakeshop*, -bakeshop-

bakeshop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bakeshop (n.) ร้านขายขนมปัง Syn. pastry shop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bakeshop
Back to top