ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

baker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *baker*, -baker-

baker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
baker (n.) คนทำขนมปัง See also: คนขายขนมปัง
bakery (n.) ร้านขายขนมปัง Syn. pastry shop
English-Thai: HOPE Dictionary
baker(เบ'เคอะ) n. คนทำขนมปัง (อาชีพ)
bakery(เบ'เคอะรี) n. ร้านขนมปัง,โรงทำขนมปัง, Syn. bakeshop,
English-Thai: Nontri Dictionary
baker(n) คนทำขนมปัง
bakery(n) ร้านขนมปัง,ร้านเบเกอรี่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baker Procedureวิธีผ่าตัดย้ายเอ็นกระดูกสะบ้า [การแพทย์]
Bakery employeesพนักงานขนมอบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านขนมปัง (n.) bakery
ร้านขายขนมปัง (n.) bakery Syn. ร้านขนมปัง
ร้านเบเกอรี่ (n.) bakery
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell Baker that I told him all that I know already.ฝากบอกเบเกอร์ด้วย ว่าฉันรู้เรื่องหมดแล้ว
I can't tell Baker what happened to the money.ฉันบอกเบเกอร์ไม่ได้ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงิน ?
Word's around you had a visitor and Baker knows it.มีคนบอกว่านายไปเยี่ยม... และเบเกอร์ก็รู้ด้วย
Maybe Baker would like to know Just what you and Jackson had to say about the cash box.บางทีเบเกอร์อาจจะอยากรู้ ที่นายกับแจ๊คสันพูด ...เกี่ยวกับเงินนั่น
What is Baker paying you?เบเกอร์เขาจะจ่ายอะไรให้นายเหรอ?
Stevens Baker and Jackson.สตีเวน เบเกอร์ กับ แจ๊คสัน
Company leader to identify Baker Team:ผู้นำกองร้อย การระบุทีม เบเกอร์
You mean, you employ Mr. Baker as your attorney but you can't walk down the street with him?แปลว่า คุณจ้างคุณเบเกอร์เป็นทนาย แต่คุณก็เดินกับเขาไม่ได้
Wilfred Baker was his name.วิลเฟรดเบเคอร์เป็นชื่อของเขา
Not a woman called Kim Hee Jin but a baker called Kim Hee Jinฉันไม่ไช่ผู้หญิงที่ชื่น คิม ฮี จิน แต่เป็นช่างทำเค็กที่ชื่อ คิมฮีจิน
So actually, it was invented by a Hungarian baker to commemorate the defeat of the Turks.จริงๆ แล้ว มันถูกประดิษฐ์ขึ้นคนทำขนมปังชาว Hungarian ที่ระลึกความพ่ายแพของพวกเติร์ก้
Marylebone Road and Baker Street, on the corner here is the bank, next door is the Chicken Inn, and at 189, Le Sac.ถนนมาร์ลีโบนกับถนนเบเกอร์ อยู่ตรงหัวมุมของธนาคาร ถัดไปก็เป็นโรงแรมชิคเก้น แล้วก็ร้านเลอแซ็ค

baker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贝克[Bèi kè, ㄅㄟˋ ㄎㄜˋ, 贝克 / 貝克] Baker (name)
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 薤] Allium bakeri; shallot; scallion
面包师傅[miàn bāo shī fù, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ ㄕ ㄈㄨˋ, 面包师傅 / 麵包師傅] baker

baker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パン屋[パンや, pan ya] (n) bakery
ベーカリー[, be-kari-] (n) bakery; (P)
ベークオフ[, be-kuofu] (n) bake off (when a bakery bakes its wares from dough brought in from elsewhere)
化ける[ばける, bakeru] (v1,vi) (1) to appear in disguise; to take the form of; (2) to change for the worse; to corrupt; (P)
捌ける[さばける;はける, sabakeru ; hakeru] (v1,vi) to be in order; to sell well; to be sociable; to flow smoothly
辣韮;薤;辣韭[らっきょう, rakkyou] (n) Japanese leek (edible plant, Allium bakeri, Allium chinense); sour-sweet pickle of Japanese leek
Japanese-English: COMDICT Dictionary
化ける[ばける, bakeru] to corrupt
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
化ける[ばける, bakeru] Thai: แปลงร่าง English: to appear in disguise
化ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of

baker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างทำขนม[n. exp.] (chang tham ) EN: baker FR: pâtissier [m]
คนขายขนมปัง[n.] (khon khāi k) EN: baker FR: boulager [m] ; boulangère [f]
เบเกอรี่[n.] (bēkoērī) EN: bakery FR: boulangerie [f]
ดอกแตรวงขาว[n. exp.] (døk traēwon) EN: Lilium bakerianum FR: Lilium bakerianum
กัลปพฤกษ์[n.] (kanlapaphre) EN: pink cassia ; pink shower ; wishing tree ; Cassia bakeriana FR: Cassia bakeriana
เครื่องจักรทำเบเกอรี่[n. exp.] (khreūangjak) EN: bakery machinery FR:
ร้านขายขนมปัง[n. exp.] (rān khāi kh) EN: bakery FR: boulangerie [f]
ร้านขายเค้ก[n. exp.] (rān khāi kh) EN: bakery FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า baker
Back to top