ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

backscratching

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *backscratching*, -backscratching-

backscratching ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backscratching (n.) การให้ความช่วยเหลือกลับ (มักไปในทางผิดกฎหมาย)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า backscratching
Back to top