ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

backhoe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *backhoe*, -backhoe-

backhoe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backhoe (n.) รถขุดหรือรถเจาะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
backhoebackhoe, รถแบ๊คโฮ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jorge can run the backhoe they're not using on 1 4 and grab four or five of those other guys who are doing nothing on seven and 1 0.จอร์จี้สามารถขับรถแบ็คโฮลไปได้ ตอนนี้เลขที่ 14 ไม่ได้ใช้ ...และเอาคนงานที่นั้นอีก 4-5 ... ...ที่ว่างอยู่ ที่เลขที่ 10 ไป
We can't close the books on backhoe withoutเราปิดงานไม่ได้โดยปราศจาก คำสั่งจากระดับสูง
Operation backhoe went well.การดำเนินงานเป็นไปด้วยดีนะ
He gave kids a ride on the backhoe all the time.เขาให้เด็กขึ้นขับรถขุดดินตลอดเวลา
I'll be in the comm getting an update from backhoe.ผมจะไปห้องสื่อสาร เช็คข้อมูลกับภาคพื้น
The guys are getting to know their job but we could use another backhoe....แต่เราควรมีรถตักอีกคันนะ
It was just a hauler and a backhoe.ผมเอามาแค่รถขนดินกับเครื่องขุด
Well, he's tall enough to reach the pedals on a backhoe.เฮ้ แต่เขาสูงพอจะขับรถขุดเจาะได้นะ
I got two dozen unis gathering shovels, a backhoe, and cadaver dogs.ก็มีกองกำลังประมาณสองโหล, พลั่วตักดิน รถแบ็คโฮ แล้วก็สุนัขค้นหาศพ

backhoe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックホー[, bakkuho-] (n) backhoe

backhoe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถแบ๊คโฮ[n. exp.] (rot baek-hō) EN: backhoe FR:
รถขุด[n. exp.] (rot khut) EN: backhoe FR:

backhoe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grabenbagger {m}trench digger; backhoe
Rückschaufel {f}backhoe shovel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า backhoe
Back to top