ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

backdate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *backdate*, -backdate-

backdate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backdate (vt.) ลงวันที่หลังเช็คหรือเอกสารอื่น (ระบุวันก่อนวันจริง) See also: ลงวันที่ก่อนวันจริง (หลังเช็คหรือเอกสารอื่น) Syn. antedate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, that wasn't right. They were backdated.มันไม่ถูกต้อง เวลาประทับถูกทำขึ้นทีหลัง
The hits were backdated 30 minutes ago.ซึ่งถูกแก้ไข เมื่อ 30 นาทีที่ผ่านมานี่เอง
She backdated the file? That's very clever.เธอย้อนวันที่ในแฟ้มเหรอ ไม่ฉลาดเอาเสียเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า backdate
Back to top