ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

back talk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *back talk*, -back talk-

back talk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
back talk (n.) คำพูดหยาบคาย Syn. backchat, insolence, impudence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm the captain of the USS Kick Ass, not the USS Back Talk.ฉันเป็นกัปตันทีมฟุตบอลนะ ไม่ใช่กัปตันกลับกลอก

back talk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口答え(P);口ごたえ;口応え(iK)[くちごたえ, kuchigotae] (n,vs) retort; back talk; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า back talk
Back to top