ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

autonomy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *autonomy*, -autonomy-

autonomy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
autonomy (n.) การปกครองตนเอง See also: เอกราช Syn. self government
English-Thai: HOPE Dictionary
autonomy(ออทอน'โนมี) n. ความอิสระ,การปกครองตนเอง,เอกราช,สิทธิในการปกครองตัวเอง,ชุมชนที่ปกครองตัวเอง. -autonomist n., Syn. independence)
English-Thai: Nontri Dictionary
autonomy(n) อิสรภาพ,เอกราช,การปกครองตนเอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
autonomyภาวะอิสระ, ภาวะอัตโนวัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autonomyความต้องการที่จะปกครองตนเอง, การกระทำโดยอิสระ, การรู้จักควบคุมตนเอง, ความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประชาบาล (adj.) local (education, autonomy)
เอกภาพของภาษา (n.) language autonomy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They are promising regional autonomy and religious freedom... if Tibet accepts that China be its political master.พวกเขาสัญญาว่าจะให้ปกครองตนเอง และมีอิสรภาพทางศาสนา ถ้าทิเบตยอมให้จีน เป็นผู้นำทางการเมือง
Lawrence, I have full autonomy when it comes to investment strategy.เมื่อมันมาถึงกลยุทธ์การลงทุน
That's why we applaud everyone here for endorsing RIPLEY's status of complete autonomy, both foreign and domestic.นั่น เราต้องขอบคุณทุกคนในห้องนี้ ที่ทำให้ริปลี่ทำงานโดย ไม่ใช้คนควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในและนอกประเทศ
Temporary domestic autonomy, Kenneth.ตัวแทนกิจการภายใน เคนเนท

autonomy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自治[zì zhì, ㄗˋ ㄓˋ, 自治] autonomy
地方自治[dì fāng zì zhì, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄗˋ ㄓˋ, 地方自治] local autonomy; home rule

autonomy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
他動的[たどうてき, tadouteki] (adj-na) passive; lacking initiative; lacking autonomy
地方自治法[ちほうじちほう, chihoujichihou] (n) Local Autonomy Law (1947)
自主権[じしゅけん, jishuken] (n) autonomy
関税自主権[かんぜいじしゅけん, kanzeijishuken] (n) tariff autonomy
三割自治[さんわりじち, sanwarijichi] (n) the "thirty-percent autonomy" of local governments
地方自治[ちほうじち, chihoujichi] (n,adj-no) local (governmental) autonomy; (P)
自主[じしゅ, jishu] (n,vs) independence; autonomy; (P)
自律[じりつ, jiritsu] (n,adj-no) autonomy; (P)
自治[じち, jichi] (n) self-government; autonomy; (P)
自治権[じちけん, jichiken] (n) autonomy; right of self-government; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
自主[じしゅ, jishu] Thai: ด้วยตนเอง English: autonomy

autonomy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกภาพของภาษา[n. exp.] (ēkkaphāp kh) EN: language autonomy FR:
อิสระ[n.] (itsara) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f]
การมีอิสระ[n. exp.] (kān mī itsa) EN: autonomy FR:
การปกครองตนเอง[n. exp.] (kān pokkhrø) EN: autonomy ; self-government ; self-rule FR: autonomie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า autonomy
Back to top