ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

autoerotic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *autoerotic*, -autoerotic-

autoerotic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
autoerotic (adj.) ที่เกิดอารมณ์ทางเพศ See also: ที่เกิดอารมณ์ใคร่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autoerotic Symptomหาความพึงพอใจจากส่วนของร่างกายตนเอง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
autoerotic mummification.การทำเป็นมัมมี่เพื่อสนองอารมณ์ใคร่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า autoerotic
Back to top