ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

auditory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *auditory*, -auditory-

auditory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
auditory (adj.) เกี่ยวกับการได้ยินเสียง Syn. hearing, aural, auditive
English-Thai: HOPE Dictionary
auditory(ออ'ดิทอรี) adj.,n. เกี่ยวกับการฟังหรือการได้ยิน,เกี่ยวกับโสตประสาท,กลุ่มคนที่ฟัง,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
auditory nerveควบตุมการทรงตัวและการได้ยิน
English-Thai: Nontri Dictionary
auditory(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับโสตประสาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
auditory๑. -ฟัง๒. -ได้ยิน๓. -หู [มีความหมายเหมือนกับ aural; otic; otor] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory nerve; nerve, acoustic; nerve, vestibulocochlearประสาทหู, โสตประสาท, ประสาทการได้ยิน, ประสาทสมองเส้นที่ ๘ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditory Areaบริเวณรับเสียง [การแพทย์]
Auditory Nerveประสาทสมองคู่ที่ 8, ประสาทสมองคู่ที่ 8, เส้นประสาทสำหรับรับการได้ยิน, ประสาทสมองที่แปด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่องหู (n.) auditory canal See also: ear hole
รูหู (n.) auditory canal See also: external auditory canal
ประสาทหู (n.) auditory nerve
โสตประสาท (n.) auditory nerve See also: hearing
กระดูกนำเสียง (n.) auditory ossicles
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But they could knock you out for several hours, which is why I have given you earmuffs for auditory protection.แต่ก็จะทำให้สลบไปหลายชั่วโมง ฉันจึงต้องแจกที่ปิดหู เพื่อป้องกันเสียง
Arcade fire's first album. It's like an auditory aphrodisiac.เปิดเพลงของอาร์เคด ไฟร์นำทางก่อน
Sometimes the buildup of pressure can cause episodes of vertigo... or auditory hallucinations, disorientation.บางครั้งความดันสูงขึ้นมาก จนทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หรือทำให้ระบบโสตประสาท ทำงานผิดพลาดได้
To his auditory cortex.จากศูนย์กลางการมองเห็นของเขา เข้าสู่ส่วนรับรู้การได้ยินของเปลือกสมอง
An auditory trance is a far more effectiveผ่านทางเสียงจะมีผลกระทบมากกว่า
And no visual or auditory hallucinations or other behavioral abnormalities?หริออาการผิดสังเกตุอื่นๆ
Before you went, did you have any auditory hallucinations?ก่อนคุณจะไป คุณมีภาวะเสียงหลอนไหม
Ms. Montenegro has numerous patents pending from her work in auditory forensic reconstruction.มีประสบการณ์เรียนรู้ ด้านเสียงอย่างมากมาย จากงานที่เธอทำในการ ก่อสร้างรูปแบบเสียงทางนิติโสตทัศน์
I'd like to introduce into evidence item 461b, which is a deconstruction of the same ransom tape by former FBI special Agent Graham Steele, who has a Phd in forensic auditory analysis from the University of Pennsylvania.ฉันอยากแนะนำให้รู้จัก หลักฐานหนึ่ง ตามเลขที่รายการที่ 461B ที่ถูกรื้อสร้างเสียง แบบเดียวกันจากเทป
That with this type of auditory phenomenon,เข้าใจมั้ย ประเด็นก็คือว่า ปรากฎการณ์ที่เกิดกับโสตประสาทแบบนี้
They want attending approval to do the auditory evoked potentials. Can you sign for it? Lockdown.เขาอยากได้แอดเทนดิ้งอนุมัติ เพื่อตรวจการตอบสนองของหู
But in fact, what's happening is Your auditory system is able to take information coming in through the ears and process that very quickly, whereas your visual system is much slower.แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ระบบการได้ยินของคุณสามารถที่จะ ใช้ข้อมูล มาผ่านหูและกระบวนการที่เร็วมาก

auditory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咽鼓管[yān gǔ guǎn, ㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄢˇ, 咽鼓管] Eustachian tube (linking pharynx 咽 to tympanic cavity 鼓室 of middle ear); auditory tube
外耳道[wài ěr dào, ㄨㄞˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ, 外耳道] external auditory meatus; auditory canal, between the outer ear 外耳 and tympanum 鼓膜

auditory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外耳道[がいじどう, gaijidou] (n) external auditory canal (meatus)
幻聴[げんちょう, genchou] (n) auditory hallucination
耳小骨[じしょうこつ, jishoukotsu] (n) auditory ossicles
聴神経[ちょうしんけい, choushinkei] (n) auditory nerve
聴覚神経[ちょうかくしんけい, choukakushinkei] (n) auditory nerve; auditory nerves
聴覚系[ちょうかくけい, choukakukei] (n) acoustic system; auditory system; hearing system
音感教育[おんかんきょういく, onkankyouiku] (n) acoustic or auditory training

auditory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องหู[n. exp.] (chǿng hū) EN: auditory canal FR: conduit auditif [m]
หอรัษฎากรพิพัฒน์[n. prop.] (Hø Ratsadāk) EN: Auditory Office FR:
กระดูกหู[n. exp.] (kradūk hū) EN: auditory ossicles FR: osselet [m]
ประสาทหู[n. exp.] (prasāt hū) EN: auditory nerve FR:
ประสาทรับเสียง[n. exp.] (prasāt rap ) EN: auditory nerve FR: nerf auditif [m]
เส้นประสาทรับฟัง[n. exp.] (sen prasāt ) EN: auditory nerve FR: nerf auditif [m]
เส้นประสาทรับเสียง[n. exp.] (sen prasāt ) EN: auditory nerve FR: nerf auditif [m]
โสต[n.] (sōt) EN: ear ; auditory orifice FR: ouïe [f]
โสตประสาท[n.] (sōtprasāt) EN: auditory nerve FR: nerf auditif [m]
ท่อยูสเตเชียน[n. exp.] (thø Yūsatēc) EN: Eustachian tube ; auditory tube ; pharyngotympanic tube FR: trombe d'Eustache [f] ; trompe auditive [f]

auditory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auditiv {adj}; das Gehör betreffend [med.]auditory; hearing-related

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า auditory
Back to top