ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

audiovisual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *audiovisual*, -audiovisual-

audiovisual ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
audiovisual (adj.) เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
English-Thai: HOPE Dictionary
audiovisual(ออดีโอวิช'ชวล) adj. เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท,เกี่ยวกับเสียงและภาพ. -n. สิ่งที่เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
audiovisualโสตทัศน- [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audiovisual Programโปรแกรมโสตทัศนูปกรณ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โสตทัศนอุปกรณ์ (n.) audiovisual aids Syn. โสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ (n.) audiovisual aids
โสตทัศนศึกษา (n.) audiovisual education
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Translating into raw audiovisual data.มันจะถูกถ่ายทอดออกมา Nในรูปของสัญญาณภาพและเสียง

audiovisual ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
音像[yīn xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 音像] audiovisual; AV, sometimes refers to soft porn

audiovisual ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
視聴覚[しちょうかく, shichoukaku] (n) senses of seeing and hearing; audiovisual
視聴覚室[しちょうかくしつ, shichoukakushitsu] (n) audiovisual room
視聴覚教室[しちょうかくきょうしつ, shichoukakukyoushitsu] (n) audio-visual classroom; audiovisual classroom
視聴覚教材[しちょうかくきょうざい, shichoukakukyouzai] (n) audiovisual educational materials
視聴覚機器[しちょうかくきき, shichoukakukiki] (n) audiovisual aids

audiovisual ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โสตทัศน-[pref. (adj.)] (sōtthatsana) EN: audiovisual ; audio-visual FR: audiovisuel
โสตทัศนศึกษา[n.] (sōtthatsana) EN: audio-visual education ; audiovisual education FR:
โสตทัศนอุปกรณ์[n.] (sōtthatsana) EN: audio-visual aids ; audiovisual aids ; audiovisual equipment FR:
โสตทัศนวัสดุ[n.] (sōtthatsana) EN: audiovisual materials FR:

audiovisual ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterrichtsmittel {pl} | audiovisuelle Unterrichtsmittelteaching aids | audiovisual aids

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า audiovisual
Back to top