ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

audio

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *audio*, -audio-

audio ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
audio (adj.) ที่เกี่ยวกับความถี่ของเครื่องเสียง
audio (prf.) เกี่ยวกับการฟัง
audio cassette (n.) ตลับเทป Syn. tape, cassette tape
audiometer (n.) เครื่องตรวจการได้ยิน
audiotape (n.) แถบบันทึกเสียง
audiovisual (adj.) เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
English-Thai: HOPE Dictionary
audio(ออ'ดีโอ) adj. เกี่ยวกับเสียง,เกี่ยวกับโสตประสาท. -n. ส่วนที่เกี่ยวกับเสียงของโทรทัศน์,วงจรของตัวรับที่ให้เสียง (ในโทรทัศน์) ,ความถี่ของเสียง
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audio frequencyความถี่ของเสียงซึ่งถ้าอยู่ในระหว่าง 15-20,000 ไซเกิลต่อวินาที จะทำให้ได้ยินได้ (of normally audible sound)
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
audiometer(ออดีออม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง (sonometer)
audiometry(ออดิออม'มิรี) n. การวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง -audiometric, adj.
audion(ออ'เดียน) n. หลอด 3 ขั้ว (ของวิทยุโทรทัศน์)
audiophile(ออ'ดีโอไฟล) n. ผู้ที่ชอบเสียงจากวิทยุ, โทรทัศน์, แผ่นเสียง ฯลฯ
audiotape(ออ'ดีโอเทพ) n. เทปบันทึกเสียง
audiovisual(ออดีโอวิช'ชวล) adj. เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท,เกี่ยวกับเสียงและภาพ. -n. สิ่งที่เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
English-Thai: Nontri Dictionary
audio(adj) เกี่ยวกับเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
audioโสต-, -เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio frequency (AF)ความถี่เสียง (เอเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audiometerมาตรการได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
audiotapeแถบเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audiovisualโสตทัศน- [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audioสื่อการสอนประเภทเสียง [การแพทย์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Audiometersเครื่องตรวจวัดการได้ยิน, เครื่องทดสอบสภาพการได้ยิน, เครื่องตรวจหู [การแพทย์]
Audiometryการวัดสมรรถภาพการได้ยิน [TU Subject Heading]
Audiotapesแถบบันทึกเสียง [TU Subject Heading]
Audiovisual Programโปรแกรมโสตทัศนูปกรณ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องตรวจการได้ยิน (n.) audiometer See also: sonometer
โสตทัศนอุปกรณ์ (n.) audiovisual aids Syn. โสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ (n.) audiovisual aids
โสตทัศนศึกษา (n.) audiovisual education
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She visited the British Council's audio fair in Moscow exactly a week ago.เธอไปเยี่ยมยุติธรรมเสียงบริติชเคานซิในมอสโกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา
Based on random audio sweeps, I've projected that right now 80 percent of the public believe the terrorist is still alive.จากการสุ่มดักฟัง, ทำให้คาดการณ์ได้ว่า... ...80% ของคนทั่วไป เชื่อว่าผู้ก่อการร้ายยังไม่ตาย.
I can put it through some audio filters.ฉันสามารถใช้โปรแกรมกรองเสียงได้
Ok, gorgeous,I've put this thing through every audio filter I've got.There's only one thing I can tell you for sure.โอเค สุดเริ่ด /Nฉันเอาข้อความนี้ใส่ลงใน โปรแกรมกรองเสียงทุกโปรแกรมที่ฉันมี/Nฉันบอกได้เพียงอย่างเดียวว่า
Look. Here's the audio track from the tape.ฟังนะ นี่เป็นเสียงจากเทป
Compensating for audio delay. Just a second.How can you change the angIe
Boost the audio for me.No, he was aIready dead from the ferry. We just changed how he died.
If you can't find what you need, There's audio tapes cross-Referenced with this file.ถ้าคุณหาสิ่งที่ต้องไม่พบ มีเทปบันทึกเสียงอยู่ในนั้น
WILLS: Get me audio as soon as you can, Ted.ขอฟังเสียงด้วย เท่าที่คุณทำได้ เท็ด
Sir, audio is coming up now.ได้สำญาณเสียงแล้วครับ
It's an RX-77 long-range audio transmitter.เครื่องส่งสัญญาณระยะไกล RX77
AUTO AUDIO INSTALL JUST ASK A NERD.AUTO AUDIO INSTALL JUST ASK A NERD

audio ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
录音带[lù yīn dài, ㄌㄨˋ ㄉㄞˋ, 录音带 / 錄音帶] audio tape
音带[yīn dài, ㄉㄞˋ, 音带 / 音帶] audio tape
播客[bō kè, ㄅㄛ ㄎㄜˋ, 播客] radio broadcast; podcast; internet audio subscription service
音频设备[yīn pín shè bèi, ㄆㄧㄣˊ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 音频设备 / 音頻設備] sound card; audio card (computer)
音像[yīn xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 音像] audiovisual; AV, sometimes refers to soft porn

audio ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエーブ(P);ウェーブ;ウェイブ[, ue-bu (P); ue-bu ; ueibu] (n,vs) (1) wave (on water); (2) wave (electromagnetic, sound, etc.); (3) wavy hairstyle; (4) audience wave; the wave; (n) (5) {comp} WAVeform audio format; WAV; (P)
オーディオアンプ[, o-deioanpu] (n) audio amp; audio amplifier
オーディオカセットプレーヤ[, o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player
オーディオクリップ[, o-deiokurippu] (n) audio clip
オーディオブック[, o-deiobukku] (n) audio book (book read onto CD or tape)
オーディオ信号発生器[オーディオしんごうはっせいき, o-deio shingouhasseiki] (n) tone generator; audio signal generator; AF signal generator
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P)
ハウリング[, hauringu] (n) howling (esp. audio feedback)
可聴周波数[かちょうしゅうはすう, kachoushuuhasuu] (n) {comp} AF; Audio Frequency
録音テープ[ろくおんテープ, rokuon te-pu] (n) audio tape; magnetic tape; (P)
音声ファイルフォーマット[おんせいファイルフォーマット, onsei fairufo-matto] (n) audio file format
音色等化器[おんしょくとうかき, onshokutoukaki] (n) (See 等化器) audio equalizer; sound equalizer
音色等化回路;音色等価回路[おんしょくとうかかいろ, onshokutoukakairo] (n) audio equalizer circuit; sound equalizer circuit
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT
DVDオーディオ[ディーブイディーオーディオ, dei-buidei-o-deio] (n) DVD-Audio
オーディオ[, o-deio] (n) audio; (P)
オーディオビジュアル[, o-deiobijuaru] (n) audio-visual
オーディオメーター[, o-deiome-ta-] (n) audiometer
ツイーター;ツィーター[, tsui-ta-; tsui-ta-] (n) tweeter (audio equipment)
フィデリティー[, fideritei-] (n) fidelity (audio)
リアルオーディオ[, riaruo-deio] (n) {comp} RealAudio
朗読CD[ろうどくシーディー, roudoku shi-dei-] (n) audiobook on a CDROM
等化器[とうかき, toukaki] (n) {comp} equalizer (audio too)
視聴覚[しちょうかく, shichoukaku] (n) senses of seeing and hearing; audiovisual
視聴覚室[しちょうかくしつ, shichoukakushitsu] (n) audiovisual room
視聴覚教室[しちょうかくきょうしつ, shichoukakukyoushitsu] (n) audio-visual classroom; audiovisual classroom
視聴覚教材[しちょうかくきょうざい, shichoukakukyouzai] (n) audiovisual educational materials
視聴覚機器[しちょうかくきき, shichoukakukiki] (n) audiovisual aids
音声調整卓[おんせいちょうせいたく, onseichouseitaku] (n) (See 音響調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer
音響調整卓[おんきょうちょうせいたく, onkyouchouseitaku] (n) (See 音声調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オーディオ[おーでいお, o-deio] audio
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS)
デジタルオーディオ形式のファイル[デジタルオーディオけいしきのファイル, dejitaruo-deio keishikino fairu] digital audio file
内蔵オーディオ回路[ないぞうオーディオかいろ, naizou o-deio kairo] integrated audio circuit
可聴周波数[かちょうしゅうはすう, kachoushuuhasuu] AF, Audio Frequency
音声応答ユニット[おんせいおうとうユニット, onseioutou yunitto] ARU , Audio Response Unit
音声応答装置[おんせいおうとうそうち, onseioutousouchi] audio response unit
リアルオーディオ[りあるおーでいお, riaruo-deio] RealAudio

audio ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องเสียบหูฟัง[n. exp.] (chǿng sīep ) EN: FR: sortie audio [f]
ไฟล์เสียง[n. exp.] (fāi sīeng) EN: FR: fichier audio [m]
จานเสียง[n.] (jānsīeng) EN: vinyl audio record ; phonograph record ; recording FR:
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา[n. exp.] (jaophanakng) EN: audio visual officer FR:
คลื่นเสียง[n. exp.] (khleūn sīen) EN: sound wave ; audio wave FR: onde acoustique [f]
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classif. : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)] FR: [classif. : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
ตลับเทป[n. exp.] (talap thēp) EN: Compact Cassette ; Compact Audio Cassette (CAC) ; Musicassette (MC) ; cassette tape ; cassette FR: cassette audio [f] ; minicassette [f]
แถบบันทึกเสียง[n.] (thaēpbanthe) EN: audio tape FR:
เทปเสียง[n. exp.] (thēp sīeng) EN: audio tape FR:
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย[n. exp.] (nak wētchas) EN: speech pathologist ; audiologist ; speech-language pathologist FR:
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา[n. exp.] (nakwichākān) EN: audio-visual technical officer FR:
โสต-[pref.] (sōt-) EN: audio- (pref.) FR: audio- (préf.)
โสตทัศน-[pref. (adj.)] (sōtthatsana) EN: audiovisual ; audio-visual FR: audiovisuel
โสตทัศนศึกษา[n.] (sōtthatsana) EN: audio-visual education ; audiovisual education FR:
โสตทัศนอุปกรณ์[n.] (sōtthatsana) EN: audio-visual aids ; audiovisual aids ; audiovisual equipment FR:
โสตทัศนวัสดุ[n.] (sōtthatsana) EN: audiovisual materials FR:
เวชศาสตร์การสื่อความหมาย[n. exp.] (wētchasāt k) EN: audiology FR:

audio ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Audioverstärker {m}audio amplifier
audiovisuell; hörbar-sichtbar {adj} | audiovisuelle Medienaudio-visual | audio-visual media; audio-visual material
Hörbuch {n}audio book
Niederfrequenzumtastung {f} [techn.]audio frequency shift keying
Sprachausgabe {f}audio response
Sprachausgabeeinheit {f}audio reponse unit
Tonband {n} | auf Band; auf Tonband | auf Band aufnehmenaudio tape; tape | on tape | to tape; to tape-record
Tonfrequenzbereich {m}audio range
Unterrichtsmittel {pl} | audiovisuelle Unterrichtsmittelteaching aids | audiovisual aids
Ton {m}audio
Ultraschallfrequenz {m}superaudio frequency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า audio
Back to top