ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

auction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *auction*, -auction-

auction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
auction (n.) การขายโดยการประมูล See also: การขายทอดตลาด
auction (vt.) ขายโดยการประมูล
auction off (phrv.) ประมูล See also: นำไปขายโดยการประมูล
English-Thai: HOPE Dictionary
auction(ออค'เชิน) n. การเลหลัง,การประ-มูลของ,การขายทอดตลาด. -vt. ขายทอดตลาด
auctioneer(ออคเชินเนียร') n. ผู้ขายทอดตลาด
English-Thai: Nontri Dictionary
auction(n) การเลหลัง,การขายทอดตลาด,การประมูล
auctioneer(n) ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
auctionการขายทอดตลาด [ดู public auction] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auctioneerผู้ทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auctionการขายทอดตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขายทอดตลาด (n.) auction See also: public sale
การประมูล (n.) auction
ขายถูก (v.) auction See also: put to auction, be up for auction Syn. ประมูลขาย, ขายเลหลัง
ขายทอดตลาด (v.) auction
ขายลดราคา (v.) auction See also: put to auction
ขายเลหลัง (v.) auction See also: put to auction Syn. ขายลดราคา
ซองประมูล (n.) auction
ประมูลขาย (v.) auction See also: put to auction, be up for auction Syn. ขายถูก, ขายเลหลัง
เลหลัง (v.) auction See also: put to auction, be up for auction Syn. ประมูลขาย, ขายถูก, ขายเลหลัง
เลหลัง (v.) auction See also: put to auction, be under the hammer Syn. ขายทอดตลาด
ขายเลหลัง (v.) auction off Syn. ขายทอดตลาด
ทอดตลาด (v.) sell by auction Syn. ขายทอดตลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, wait. Some of these items were sold at a police auction / Yep!โอเค เดี๋ยวก่อน บางรายการเหล่านี้ถูกกรมตำรวจขายประมูลไป
Let's go to the auction web site!ไปเว็บประมูลของดีกว่า!
There aren't many things to put up for the auction later.เพราะยังไม่มีของสำหรับประมูลเลย
What kind of auction is it? For personal treasures or something?ของที่จะประมูลเป็นประเภทอะไร ของสะสมหรืออย่างอื่น
To the charity auction at ted's gallery next weekend.ประมูลการกุศลที่แกลลอรี่ของเท็ดสัปดาห์หน้านะคะ
It's a car preview for an auction Jason's having tomorrow-- sort of an open house for cars.มันเป็นรถโชว์น่ะ ี่เจสันจะเปิดประมูลวันพรุ่งนี้ เขาเลยเปิดบ้านให้ดูรถ
On the auction block today, a collection of very fine automobiles...ในการประมูลวันนี้ เป็นคอแลคชั่น รถยนต์ที่สวยมากๆ
Andrew bought a case of it at a wine auction to celebrate that huge raise.ผมรู้ครับ แอนดรูซื้อมาจากการประมูลไวน์ เพื่อฉลองการขึ้นเงินเดือนก้อนใหญ่
She brought with her Bella Song's new work which will be the dark horse for the auction tonight.เธอมากับผลงานชิ้นใหม่ของเบลล่าซองที่จะเป็นม้ามืดของงานประมูลในคืนนี้
The auction item this time!ถึงเวลาแห่งการประมูล!
The auction item this time is..ของที่จะนำมาประมูลตอนนี้คือ...
The auction item this time..ของที่จะนำมาประมูลครั้งนี้

auction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拍卖商[pāi mài shāng, ㄆㄞ ㄇㄞˋ ㄕㄤ, 拍卖商 / 拍賣商] auctioneer; auction house
苏富比[Sū fù bǐ, ㄙㄨ ㄈㄨˋ ㄅㄧˇ, 苏富比 / 蘇富比] Sotheby's auction house
拍卖[pāi mài, ㄆㄞ ㄇㄞˋ, 拍卖 / 拍賣] auction
拍卖会[pāi mài huì, ㄆㄞ ㄇㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, 拍卖会 / 拍賣會] auction
标底[biāo dǐ, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˇ, 标底 / 標底] base number (of a tender); starting price (for auction)
成交价[chéng jiāo jià, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄚˋ, 成交价 / 成交價] sale price; negotiated price; price reached in an auction

auction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットオークション[, inta-nettoo-kushon] (n) Internet auction
オークションサイト[, o-kushonsaito] (n) auction site
オークションブリッジ[, o-kushonburijji] (n) auction bridge
オンラインオークション[, onrain'o-kushon] (n) online auction
ネットオークション[, nettoo-kushon] (n) net auction
不成[ふなり, funari] (adj-no,n) (1) unpromoted (piece in shogi); (n) (2) limit orders that become market orders at the closing auction if not already executed
競り;糶り;競;糶(io)[せり, seri] (n) (1) competing; competition; (2) (See 競り売り) auction
オークション[, o-kushon] (n) auction; (P)
ノーリターン[, no-rita-n] (exp) no return (e.g. after buying something at an auction)
ヤフオク[, yafuoku] (n) (abbr) Yahoo auctions
競り手[せりて, serite] (n) bidder (e.g. in an auction)
競る(P);糶る[せる, seru] (v5r,vt) (1) to compete; (2) to bid; (3) to sell at auction; (P)
競売人[きょうばいにん, kyoubainin] (n) auctioneer
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen)

auction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาไปประมูล[v. exp.] (ao pai pram) EN: put up for auction FR:
การขายเลหลัง[n. exp.] (kān khāi lē) EN: auction ; sale by auction FR: vente aux enchères [f]
การขายทอดตลาด[n. exp.] (kān khāithø) EN: auction ; public auction ; sale by auction FR:
การเลหลัง[n.] (kān lēlang) EN: auction FR:
การประมูล[n. exp.] (kān pramūn) EN: auction ; bidding ; tender FR: vente aux enchères [f]
การประมูลขาย [n.] (kān pramūn ) EN: auction FR: vente aux enchères [f]
ขายเลหลัง[v. exp.] (khāi lēlang) EN: auction off FR: vendre aux enchères ; liciter
ขายทอดตลาด[v.] (khāithøttal) EN: auction ; auction off ; sell by auction ; put up for auction FR:
เลหลัง[v.] (lēlang) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger
ผู้ขายทอดตลาด[n. exp.] (phū khāithø) EN: seller at auction ; auction seller ; auctioneer FR:
เปิดประมูล[v. exp.] (poēt pramūn) EN: auction FR:
ประมูล[v.] (pramūn) EN: tender ; bid ; bid at an auction FR: soumissionner ; faire une offre ; enchérir
สถาบันประมูล[n. exp.] (sathāban pr) EN: auction house FR: maison de ventes aux enchères [f]
ทอดตลาด[v. exp.] (thøt talāt) EN: sell in the open market ; sell to the highest bidder ; sell by auction ; auction FR:
ผู้ดำเนินการประมูล[n. exp.] (phū damnoēn) EN: auctioneer FR:
ผู้ประมูล[n.] (phū pramūn) EN: bidder ; auctioneer FR: adjudicateur [m] ; adjudicatrice [f]
ผู้ทอดตลาด[n. exp.] (phū thøttal) EN: auctioneer FR:

auction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auktionskatalog {m}auction catalogue; auction catalog [Am.]
Auktionslokal {n}auction room
Auktionsmarkt {m}auction market
Auktionspreis {m}auction price
Auktionshaus {n}auctioneers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า auction
Back to top