ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aubergine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aubergine*, -aubergine-

aubergine ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
aubergine(ออ'เบอจิน) n. พืชจำพวก Salanum, melongena ซึ่งมีผลเป็นรูปไข่ที่กินได้ -S...egg plant
English-Thai: Nontri Dictionary
aubergine(n) สีม่วงเข้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do that. I look good in aubergine.ต้องทำมานะ ฉันดูดีในชุดสีม่วง

aubergine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茄子[qié zi, ㄑㄧㄝˊ ㄗ˙, 茄子] eggplant; aubergine; Guinea squash

aubergine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
茄子(P);茄[なす(P);なすび(茄子), nasu (P); nasubi ( nasu )] (n) eggplant (Solanum melongena); aubergine; (P)

aubergine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มะเขือ[n.] (makheūa) EN: aubergine ; eggplant (Am.) ; Solanum FR: aubergine [f] ; morelle [f] ; Solanum
มะเขือพวง[n.] (makheūaphūa) EN: pea eggplant ; Solanum torvum FR: aubergine grappe [f] ; Solanum torvum
มะเขือเปราะ[n. exp.] (makheūa prǿ) EN: small eggplant ; eggplant ; brinjal FR: aubergine ronde [f]
มะเขือสีม่วง[n. exp.] (makheūa sī ) EN: aubergine FR: aubergine [f]
มะเขือยาว [n. exp.] (makheūa yāo) EN: long eggplant FR: aubergine longue [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aubergine
Back to top