ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

atrophy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *atrophy*, -atrophy-

atrophy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
atrophy (n.) การเสื่อมลง See also: การโรยรา
atrophy (vi.) ตีบ See also: เหี่ยว, ตีบ
atrophy (n.) อาการลีบเล็ก See also: การลีบฝ่อของอวัยวะ
English-Thai: HOPE Dictionary
atrophy(เอ'ทระฟี) n. ภาวะฝ่อลีบหรือหดเหี่ยวของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะในร่างกาย, การเสื่อม,การลดลง. -vt.,vi. เสื่อม ถอย,ฝ่อลีบ.
English-Thai: Nontri Dictionary
atrophy(n) การเสื่อม,การแกร็น,การฝ่อ,การลีบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
atrophyการเหี่ยว, การฝ่อ, การลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atrophyความฝ่อลีบ, ความเหี่ยว, อะโทรฟีย์, การฝ่อลีบ, การเหี่ยวย่น, ลีบ, เนื้อที่น้อย, การเหี่ยว, ขนาดเล็กลง, การฝ่อ, ฝ่อลง, เนื้อฝ่อ, ฝ่อ, ลดขนาดลง, รอยบุ๋ม, เหี่ยวไป, แฟบ, ฝ่อลีบ, การฝ่อเหี่ยว, บางลง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're gonna prevent any substantial atrophy of your good leg with this... and it works your quadriceps.เครื่องกายภาพจะป้องกันไม่ให้คุณขาลีบ มันจะช่วยบริหารกล้ามเนึ้อต้นขา
It prevents atrophy by-มันป้องกันกล้ามเนึ้อลีบโดย...
The atrophy in my leg is a constant reminder of the slow, withering remnants of my past life.ขาที่ลีบปวกเปียกเป็นเครื่องย้ำเตือน ถึงเศษซากของอดีตชีวิตที่ค่อยๆโรยรา
Your atrophy has accelerated.อวัยวะเพิ่มการฝ่อตัว
I can literally feel my eggs atrophyอ่านไปอ่านมา มดลูกแทบจะหยุดทำงาน
Patient has spinal muscular atrophy.คนไข้มีการเสื่อมของกล้ามเนื้อกระดูกสันหลัง
This is not a new symptom.Our patient Has spinal muscular atrophy.นี่ไม่ใช่อาการใหม่ คนไข้ของเรา มีกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังลีบ
Yes, to stop his muscles atrophying.แต่มันไม่ได้ช่วยกล้ามเนื้อเขาเท่าไหร่
Pain? Atrophy? Disease?ความเจ็บปวด ความห่อเหี่ยว โรคร้าย

atrophy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
萎缩[wěi suō, ㄨㄟˇ ㄙㄨㄛ, 萎缩 / 萎縮] to wither; to dry up (of a plant); to atrophy (of muscle or organ)
[wěi, ㄨㄟˇ, 痿] atrophy

atrophy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
萎縮症[いしゅくしょう, ishukushou] (n) atrophy
退縮[たいしゅく, taishuku] (n,vs,adj-no) regression (of cancer); involution (of an organ); atrophy
筋萎縮症[きんいしゅくしょう, kin'ishukushou] (n,adj-no) amyotrophy (muscular atrophy)
萎縮(P);委縮[いしゅく, ishuku] (adj-na,n,vs) withering; atrophy; contraction; dwarf; (P)

atrophy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล้ามเนื้อลีบ[n. exp.] (klām neūa l) EN: muscular atrophy FR: atrophie musculaire [f]
สมองฝ่อ[n.] (samøngfø) EN: cerebral atrophy ; brain atrophy FR: atrophie cérébrale [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า atrophy
Back to top