ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

at random

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *at random*, -at random-

at random ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at random (idm.) แบบสุ่ม See also: โดยสุ่มขึ้นมา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่วๆ (adv.) at random See also: haphazardly Syn. ลวกๆ, มักง่าย, ส่งๆ
ส่งๆ (adv.) at random See also: haphazardly Syn. ลวกๆ, มักง่าย, มั่วๆ
ส่งเดช (adv.) at random See also: haphazardly Syn. ลวกๆ, มักง่าย, ส่งๆ, มั่วๆ
มั่วซั่ว (v.) pick at random See also: be slipshod in one´s work Syn. มั่ว, ส่งเดช
สุ่ม (v.) choose at random See also: choose whimsically Syn. เลือกสุ่ม
สุ่ม (v.) choose at random See also: choose whimsically Syn. เลือกสุ่ม
เลือกสุ่ม (v.) choose at random See also: choose whimsically
เลือกสุ่ม (v.) choose at random See also: choose whimsically
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They follow employees at random as we leave the building.พวกเขาออกสุ่มตรวจพนักงาน ในขณะที่เราออกจากอาคาร
I'm an editor at Random House, and I just read your blog and it's great.ผมเป็นบ.ก.ที่ Random House,
Every week I pick someone at random And I kick them out.ทุกๆสัปดาห์ฉันจะสุ่ม ไล่ใครสักคนออกไป
Families are picked at random taken to a place of execution and then forced to dig their own graves.ครอบครัวจะถูกสุ่มเลือกมา ..พามาที่กลางลานสังหาร บังคับให้ขุดหลุมศพให้ตัวเอง
"Let's have sprinklers coming on at random points"เรามาสุ่มฉีดน้ำให้สนามเปียก"
Sabrina Drake met her husband Daniel while working at Random House in '92.ซาบรีน่า เดรค พบกับสามีของเธอแดเนี่ยล ตอนที่ทำงานให้สำนักพิพม์ แรนดอม เฮาส์ในปี92
And they do it, at random times a day.และทำมันอย่างไม่มีเวลาแน่นอน
So we'll choose one at random then.ดังนั้นเราจะเลือกหนึ่งที่สุ่มแล้ว.
We'll choose one at random then.เราจะเลือกหนึ่งที่สุ่มแล้ว.
Mutations continued to occur at random as they always do in any population of living things.การกลายพันธุ์อย่าง ต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นที่สุ่ม ขณะที่พวกเขามักจะทำ ในประชากรของสิ่งมีชีวิต
He did not pick mccarty at random.เค้าต้องการให้นายดมที่เตียงดู
Unless the vics were poisoned at random.หรือไม่เหยื่อของเราก็ถูกสุ่มวางยา

at random ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随便[suí biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ, 随便 / 隨便] as one wishes; as one pleases; willful; at random; casual

at random ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アットランダム[, attorandamu] (n) at random
アトランダム[, atorandamu] (adj-na,n) at random
当てずっぽう[あてずっぽう, atezuppou] (n) (See 当て推量) conjecture; guesswork; at random
当て推量[あてずいりょう, atezuiryou] (n) (See 当てずっぽう) conjecture; guesswork; at random
闇雲[やみくも, yamikumo] (adj-na,n) recklessly; blindly; at random
当ても無く;当てもなく[あてもなく, atemonaku] (adv) at random; aimlessly
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P)
打ちまくる;撃ちまくる[うちまくる, uchimakuru] (v5r,vt) to pound away; to hit at random; to hit ceaselessly
漫言放語[まんげんほうご, mangenhougo] (n,vs) saying whatever one feels; speaking at random; making careless remarks; rambling talk
無闇に(P);無暗に[むやみに, muyamini] (adv) (uk) unreasonably; absurdly; recklessly; indiscreetly; at random; (P)
矢鱈[やたら, yatara] (adj-na,adv,adv-to) (uk) at random; thoughtlessly; recklessly; excessively

at random ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบสุ่ม[X] (baēp sum) EN: random ; at random FR: aléatoire ; au hasard
จับพลัดจับผลู[v.] (japphlatjap) EN: take at random ; grab at random ; occur unintentionally FR:
กราด[adv.] (krāt) EN: sweepingly ; indiscriminately ; at random FR:
มั่วซั่ว[adv.] (mūa sūa) EN: haphazardly ; at random ; perfunctorily FR:
ส่งเดช[adv.] (songdēt) EN: at random FR:
สุ่ม[v.] (sum) EN: choose at random ; select at random ; pick at random ; choose whimsically ; pick out FR: choisir au hasard
สุ่ม[adv.] (sum) EN: at random ; randomly FR: au hasard
สุ่มตัวอย่าง[v.] (sumtūayāng) EN: choose at random ; do random sampling ; take a random sample FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า at random
Back to top