ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

astronomer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *astronomer*, -astronomer-

astronomer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astronomer (n.) นักดาราศาสตร์ Syn. stargazer, astrochemist
English-Thai: HOPE Dictionary
astronomer(แอสทรอน'โนเมอะ) n. นักดาราศาสตร์
English-Thai: Nontri Dictionary
astronomer(n) นักดาราศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astronomerนักดาราศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The smallest, Asteroid B-61 2, was discovered by a Turkish astronomer in 1 909.ดวงเล็กที่สุด แอสเทอรอยด์ บี-612 นักดาราศาสตร์ชาวตุรกี เป็นผู้ค้นพบในปี 1909
400 years ago, the great astronomer Galileo Galilei had a ground-breaking insight.400 ปีที่ผ่านมานักดาราศาสตร์ ที่ดี แกลิเลโอ แกลีลิ มีข้อมูลเชิงลึกที่พื้นแตก
In 1977, a SETI astronomer picked up a signal from the constellation Cagittarius.แต่ครั้งหนึ่งในดีในขณะ ที่สิ่งที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้น
IN THE 1960s, A YOUNG ASTRONOMER CALLED VERA RUBIN DECIDED TO EXPLORE AN AREA OF SPACE THAT WAS LITTLE-STUDIED.ในปี 1960 นักดาราศาสตร์ เรียกว่าหนุ่ม วิระรูบิน
This was something that no astronomer had ever seen before -- a dozen, then 20, then 30 stars all swirling at breakneck speed around a central object that was completely dark and tremendously dense.มันจริงๆฉากเดียวกัน คุณสามารถรับรู้ทั้งสอง ดาวที่นี่บนด้านซ้ายมือ ในภาพเบลอมี
She was an astronomer of this... this amazing insight.ท่านเข้าใจดาราศาสตร์อย่างถ่องแท้
Claudia Corliss, an astronomer from Santiago.คลอเดีย อาร์ลิส นักดาราศาสตร์จากซานติเอโก้
And then a Polish astronomer and priest named Copernicus made a radical proposal:โคจรรอบ us แล้ว นักดาราศาสตร์โปแลนด์ และพระสงฆ์ชื่อโคเปอร์นิคั
I was just a 17-year-old kid from the Bronx with dreams of becoming a scientist and somehow the world's most famous astronomer found time to invite me to Ithaca, in upstate New York and spend a Saturday with him.ฉันเป็นเพียงเด็ก 17 ปีจากบรองซ์ ด้วยความฝันของการเป็น นักวิทยาศาสตร์ และอย่างใดนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อ เสียงมากที่สุดในโลกพบว่าเวลาที่
But an astronomer named Edward Charles Pickering broke that rule.แต่นักดาราศาสตร์ชื่อ เอ็ดเวิร์ดชาร์ลส์พิกเคอริ กฎที่ยากจน
But Cecelia Payne had attended a lecture in London by the astronomer Sir Arthur Eddington, the first scientist to provide evidence that Einstein's revolutionaryโดยนักดาราศาสตร์เซอร์อาเธอร์ นักวิทยาศาสตร์คนแรกเพื่อให้มีหลักฐาน ว่าการปฏิวัติของ ไอนสไตน์
It's called the Oort Cloud, after Jan Oort, the Dutch astronomer who foretold its existence back in 1950.หลังจาก ม.ค. ออร์ต นักดาราศาสตร์ชาวดัตช์ ที่ทำนายดำรงอยู่ของมัน กลับไปในปี 1950

astronomer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
札马剌丁[Zhá mǎ lá dīng, ㄓㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄚˊ ㄉㄧㄥ, 札马剌丁 / 札馬剌丁] Jamal al-Din ibn Muhammad al-Najjari (13th century), famous Persian astronomer and scholar who served Kublai Khan 忽必烈 from c. 1260
札马鲁丁[Zhá mǎ lǔ dīng, ㄓㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄨˇ ㄉㄧㄥ, 札马鲁丁 / 札馬魯丁] Jamal al-Din ibn Muhammad al-Najjari (13th century), famous Persian astronomer and scholar who served Kublai Khan 忽必烈 from c. 1260
天文学家[tiān wén xué jiā, ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 天文学家 / 天文學家] astronomer
哈伯[hā bó, ㄏㄚ ㄅㄛˊ, 哈伯] Hubble (US astronomer)
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, 托勒密] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成
托勒玫[Tuō lè méi, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄟˊ, 托勒玫] Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成; also written 托勒密

astronomer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストロノマー;アストゥラノマ[, asutoronoma-; asutouranoma] (n) astronomer
天文学者[てんもんがくしゃ, tenmongakusha] (n) astronomer
天文家[てんもんか, tenmonka] (n) astronomer

astronomer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักดาราศาสตร์[n. exp.] (nak dārāsāt) EN: astronomer FR: astronome [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า astronomer
Back to top