ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

astrology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *astrology*, -astrology-

astrology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astrology (n.) โหราศาสตร์
English-Thai: HOPE Dictionary
astrology(แอสทรอล'โลจี) n. โหราศาสตร์,
English-Thai: Nontri Dictionary
astrology(n) โหราศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astrologyโหราศาสตร์ [TU Subject Heading]
Astrology and marriageโหราศาสตร์กับการสมรส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักษัตรวิทยา (n.) astrology See also: science of stars, knowledge of stars Syn. วิชาดาว, โหราศาสตร์
วิชาดาว (n.) astrology See also: science of stars, knowledge of stars Syn. โหราศาสตร์
โหราศาสตร์ (n.) astrology
โหราศาสตร์ (n.) astrology
ทักษา (n.) name of the angles referred to in Thai astrology
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first is a clipping from some astrology magazine, a report of an unusual phenomenon.สิ่งแรกที่ผมได้มาจากหนังสือโหราศาสตร์ รายงานว่าเป็นปรากฎการณ์ที่ผิดปรกติ
This phenomenon is called the astrology a total solar eclipse.นี่คือปรากฎการณ์ดาราศาสตร์ ซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นสุริยคราสเต็มดวง
Cosmology should be cosmetology, astrology should be astronomy, and the students on the cover should be smiling, but that's a matter of opinion.จากวิชา "จักรวาลวิทยา" มาเป็น "เครื่องสำอางค์วิทยา" "โหราศาสตร์" มาเป็น "ดาราศาสตร์" และผมคิดว่านักศึกษาที่ได้ขึ้นปกหนังสือควรจะยิ้มกว่านี้ซักหน่อยนะ
If we poison the critical thinking faculties of children by telling them that rabbits come out of hats, then we create adults who believe in astrology and homeopathy and that Ryan Reynolds was a better choice for Green Lantern than lovable rogue Nathan Fiถ้าเราทำลายกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลของเด็ก ๆ โดยบอกว่ากระต่ายออกมาจากหมวก เราก็จะสร้างผู้ใหญ่
So you found out last night that he's not into astrology?เมื่อคืนฉันถึงได้มั่นใจ สรุปคือเธอรู้เมื่อคืนว่า...
It's not astrology.เขาไม่ปลื้มดวงเธอ หรือไม่ปลื้มอะไรกันแน่
Great. And astrology.เยี่ยม และโหราศาสตร์
I've never really believed in astrology.ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เลยจริงๆ
Problem with astrology?ปัญหาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ ?

astrology ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七政四余[qī zhèng sì yú, ㄑㄧ ㄓㄥˋ ㄙˋ ㄩˊ, 七政四余 / 七政四餘] seven heavenly bodies and four imaginary stars (in astrology and fengshui)
占星学[zhān xīng xué, ㄓㄢ ㄒㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, 占星学 / 占星學] astrology
占星术[zhàn xīng shù, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄕㄨˋ, 占星术 / 占星術] astrology
星相学[xīng xiàng xué, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, 星相学 / 星相學] astrology
星相术[xīng xiāng shù, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤ ㄕㄨˋ, 星相术 / 星相術] astrology
谈星[tán xīng, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥ, 谈星 / 談星] astrology; fortune-telling
星宿[xīng xiù, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ, 星宿] constellation (arch., now 星座); one of the 28 constellations of traditional Chinese astronomy and astrology; motion of stars since one's birth (predetermining one's fate in astrology)
祸福吉凶[huò fú jí xiōng, ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥ, 祸福吉凶 / 禍福吉凶] fate; portent; luck or disasters as foretold in the stars (astrology)
吉凶[jí xiōng, ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥ, 吉凶] good and bad luck (in astrology)
虚星[xū xīng, ㄒㄩ ㄒㄧㄥ, 虚星 / 虛星] imaginary star (in astrology)
紫气[zǐ qì, ㄗˇ ㄑㄧˋ, 紫气 / 紫氣] purple cloud (auspicious portent in astrology)
列星[liè xīng, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄥ, 列星] star alignment (in astrology)
星象恶曜[xīng xiàng è yào, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄜˋ ㄧㄠˋ, 星象恶曜 / 星象惡曜] unlucky star (evil portent in astrology)

astrology ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストロロジー[, asutororoji-] (n) astrology
宿曜[すくよう;しゅくよう, sukuyou ; shukuyou] (n) (See 宿曜経) form of astrology based on the Xiuyaojing
宿曜道[すくようどう, sukuyoudou] (n) (See 宿曜) form of astrology based on the Xiuyaojing (brought to Japan in the Heian period)
干支[かんし;えと, kanshi ; eto] (n) sexagenary cycle; Chinese astrology
九星家[きゅうせいか, kyuuseika] (n) astrology; star reader
九星術[きゅうせいじゅつ, kyuuseijutsu] (n) astrology; horoscopy
何座[なんざ, nanza] (exp) what star sign? (astrology); what constellation?
四柱推命[しちゅうすいめい, shichuusuimei] (n) Four Pillar astrology; originally Chinese method of fortune-telling based on the time, date, month and year of a person's birth
忌み日;忌日;斎日[いみび, imibi] (n) (See 陰陽道) unlucky day (according to astrology); (previously a) death anniversary; purification and fast day
星占い[ほしうらない, hoshiuranai] (n) astrology; horoscope; (P)
暦注[れきちゅう, rekichuu] (n) various information recorded in the almanac (as regards astronomy, astrology, etc.)

astrology ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โหราศาสตร์[n.] (hōrāsāt) EN: astrology FR: astrologie [f]
นักษัตรวิทยา[n.] (naksattrawi) EN: astrology FR: astrologie [f]
วิชาดาว[n. exp.] (wichā dāo) EN: astrology FR: astrologie [f]
พรหมชาติ[n.] (phrommachāt) EN: [name of for fortune-teller book] ; [name of a treatise in astrology] FR:
ปีฉลู[n. exp.] (pī chalū) EN: Year of the Ox (Chinese astrology) FR: année du boeuf [m]
ปีชวด[n. exp.] (pī chuat) EN: Year of the Rat (Chinese astrology) FR: année du rat [f]
ปีจอ[n. exp.] (pī jø) EN: Year of the Dog (Chinese astrology) FR: année du chien [f]
ปีขาล[n. exp.] (pī khān) EN: Year of the Tiger (Chinese astrology) FR: année du tigre [f]
ปีกุน[n. exp.] (pī kun ) EN: Year of the Pig (Chinese astrology) FR: année du cochon [f]
ปีมะเมีย[n. exp.] (pī mamia) EN: Year of the Horse (Chinese astrology) FR: année du cheval (astrologie chinoise ) [f]
ปีมะโรง[n. exp.] (pī marōng) EN: Year of the Dragon (Chinese astrology) FR: année du dragon (astrologie chinoise) [f]
ปีมะเส็ง[n. exp.] (pī maseng) EN: Year of the Snake (Chinese astrology) FR: année du serpent (astrologie chinoise) [f]
ปีระกา[n. exp.] (pī rakā) EN: Year of the Rosster (Chinese astrology) ; Year of the Cock (Chinese astrology) FR: année du coq [f]
ปีเกาะ[n. exp.] (pī thǿ) EN: Year of the Rabbit (Chinese astrology) FR: année du lièvre (astrologie chinoise) [f]
ปีวอก[n. exp.] (pī wøk) EN: Year of the Monkey (Chinese astrology) FR: année du singe (astrologie chinoise ) [f]
ซง้า[n.] (sa-ngā) EN: Year of the Horse (Chinese astrology) FR:
ตำราพรหมชาติ[n. exp.] (tamrā phrom) EN: [name of for fortune-teller book] ; [name of a treatise in astrology] FR:

astrology ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menschenastrologie {f}judicial astrology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า astrology
Back to top