ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assignee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assignee*, -assignee-

assignee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assignee (n.) ผู้รับโอน See also: ผู้รับทรัพย์สิน (จากการโอน)
English-Thai: HOPE Dictionary
assignee(อะไซนี') n. ผู้รับโอน (สิทธิ,ทรัพย์สินดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assigneeผู้รับโอนสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assigneeผู้ขอถือสิทธิ / เจ้าของสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]

assignee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
受託者[じゅたくしゃ, jutakusha] (n) trustee; assignee; consignee
譲受人;譲り受け人[ゆずりうけにん;じょうじゅにん(譲受人), yuzuriukenin ; joujunin ( yuzuriukenin )] (n) assignee; grantee; transferee

assignee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้รับโอนสิทธิ์[n. exp.] (phū rap ōn ) EN: assignee FR:

assignee ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konkursverwalter {m}trustee in bankrupty; assignee in bancruptcy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assignee
Back to top