ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aspirant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aspirant*, -aspirant-

aspirant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aspirant (n.) ผู้ที่มีความปรารถนา
English-Thai: HOPE Dictionary
aspirant(แอส'พิเรินทฺ) n. ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา,ผู้อยากได้. -adj. อยากได้,แสวงหา
English-Thai: Nontri Dictionary
aspirant(n) ผู้ออกเสียง,ผู้ใฝ่สูง,ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา

aspirant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นาค[n.] (nāk) EN: aspirant to be ordained as a Buddhist priest ; applicant for ordination ; ordinand FR: aspirant moine bouddhiste [m] ; candidat à l'ordination [m]
อยากจะเป็น[X] (yāk ja pen) EN: would-be FR: aspirant ; vouloir être ; vouloir devenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aspirant
Back to top