ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

as long as

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *as long as*, -as long as-

as long as ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
as long as (conj.) ตราบเท่าที่ See also: จนกว่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จวบจวน (conj.) as long as See also: whenever, until, till Syn. ตลอด, ถึง
ตราบเท่า (conj.) as long as See also: whenever, until, till Syn. ตลอด, ถึง, จวบจวน
ตราบเท่าที่ (conj.) as long as See also: so long as, on condition that, provided that Syn. จนกว่า, จวบจน, กระทั่ง, จนกระทั่ง
ตราบใด (conj.) as long as See also: so long as Syn. จนถึง, เมื่อ
เท่าที่ (conj.) as long as See also: to the extend that Syn. ตามที่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can stay as long as you wantคุณสามารถอยู่ที่นี่นานเท่าที่คุณต้องการ
You can stay as long as you want!คุณสามารถอยู่ได้นานเท่าที่คุณต้องการ
As long as you're here, your life will become just as you plannedตราบเท่าที่เธออยู่ที่นี่ ชีวิตของเธอก็จะเป็นไปตามแผนที่เธอได้วางเอาไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's been bothering me a little, and as long as we're stuck...และตราบใดที่เราติดอยู่ ...
But as long as I'm commandant I won't permit any such trickery!แต่ตราบใดที่ฉันเป็นผู้บัญชาการ ฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้!
Just as long as you're the commandant.ตราบใดที่ท่านเป็นผู้บัญชาการ
Wallace will punch your friend as long as the song goes.วอลเลซจะอัดเพื่อนนาย นานเท่าที่เพลงยังบรรเลง
I waited as long as I could.ฉันรอนานที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว
He'll continue to feed here as long as there's food in the water.เขาจะออกหาอาหารเถวนี่ ตราบใดที่มือาหารในนํ้า
If you're happy enough with the couch, you can stay for as long as you please.ถ้าเธอพอใจนอนกับโซฟา, เธอก้ออยู่ได้นานเท่าที่เธอต้องการ
Not as long as you insist on living in the past!ตราบใดที่คุณเอาแต่มีชีวิตอยู่กับอดีต
But in our temple, the priest used to read from the Muslim Koran and the Hindu Gita, moving from one to the other as if it mattered not which book was read as long as God was worshiped.แต่ในโบสถ์ของเรานักบวชใช้ คัมภีร์กูระอ่านของมุสลิม และกีต้าของฮินดู สลับกันไป
You wouldn't care if I humped the entire army... as long as we were on the right side of the Ho Chi Minh Trail.ตัวเองไม่สน ถึงเค้าจะไปกับ ทหารทั้งกองทัพ...
There's no danger, as long as me and Rambo are on patrol.มันจะไม่มีอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น ตราบใดที่ฉัน และแรมโบ้ประจำหน้าที่อยู่
You can work as long as you want here, I'm a vice president now.คุณจะทำงานที่นี่ได้ตราบเท่าที่คุณต้องการ... ผมได้เป็นรองประธานแล้ว

as long as ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, 铭心刻骨 / 銘心刻骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, 铭心镂骨 / 銘心鏤骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
地久天长[dì jiǔ tiān cháng, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ, 地久天长 / 地久天長] forever (set phrase); as long as the world shall last; eternally
寿比南山[shòu bǐ Nán shān, ㄕㄡˋ ㄅㄧˇ ㄋㄢˊ ㄕㄢ, 寿比南山 / 壽比南山] Live as long as Mt Nan! (成语 saw, conventional greeting); We wish you Happy Birthday and many more of them.
长达[cháng dá, ㄔㄤˊ ㄉㄚˊ, 长达 / 長達] extend as long as; lengthen out to

as long as ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある限り;有る限り[あるかぎり, arukagiri] (n) (1) (See 限り・1,有る・1) all (there is); (exp,n-adv) (2) as long as there is
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P)
時間の許す限り[じかんのゆるすかぎり, jikannoyurusukagiri] (n) as long as time allows
物心ついて以来[ものごころついていらい, monogokorotsuiteirai] (exp) for as long as one can remember
さえ(P);すら[, sae (P); sura] (prt) even; if only; if just; as long as; the only thing needed; (P)
さえも;すらも[, saemo ; suramo] (exp) (See さえ) even; if only; if just; as long as; the only thing needed

as long as ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จนกว่า[conj.] (jonkwā) EN: until ; till ; as long as ; as far as FR: jusqu'à ce que
กระทั่ง[prep.] (krathang) EN: till ; until ; up to ; as long as ; so far as ; as ; through ; onward to FR: jusqu'à
ตั้ง[X] (tang) EN: as much as ; as long as ; as high as ; up to FR:
เท่าที่[X] (thao thī) EN: as long as ; to the extent that ; as much as FR:
ตราบ[prep.] (trāp) EN: up to ; as far as ; until ; as long as ; to the end of FR: jusqu'à ; autant que
ตราบใด[conj.] (trāpdai) EN: as long as ; so long as FR:
ตราบใดที่[conj.] (trāpdai thī) EN: as long as ; so long as FR: tant que ; aussi longtemps que
ตราบจนวันตาย[X] (trāp jon wa) EN: until death ; as long as one lives ; until the day one lives ; until one's dying day FR: jusqu'à la mort
ตราบเท่า[conj.] (trāpthao) EN: as long as ; until ; up to FR:
ตราบเท่าที่[conj.] (trāpthao th) EN: as long as ; until FR: tant que ; aussi longtemps que
ตราบเท่าที่คุณรักผม[xp] (trāpthao th) EN: as long as you love me FR: aussi longtemps que tu m'aimeras
ตราบเท่าที่เธอรักฉัน[xp] (trāpthao th) EN: as long as you love me FR: aussi longtemps que tu m'aimeras

as long as ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sofern {adv}provided (that); as long as
solang; solange {conj}so long as; as long as

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า as long as
Back to top