ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arse-licking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arse-licking*, -arse-licking-

arse-licking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arse-licking (sl.) ที่ประจบสอพลอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that's all the realm is now - backstabbing and scheming and arse-licking and money-grubbing.และนั่นคือ สิ่งที่อาณาจักรเราเป็นอยู่ตอนนี้ แทงกันข้างหลัง และวางแผน ประจบประแจง กอบโกยเงินทอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arse-licking
Back to top