ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

armistice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *armistice*, -armistice-

armistice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
armistice (n.) การพักรบ See also: การสงบศึกชั่วคราว, การหยุดรบชั่วคราว Syn. temporary peace, cease-fire, truce
Armistice Day (n.) วันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่ 11 พ.ย ของทุกปี
English-Thai: HOPE Dictionary
armistice(อาร์'มิทิส) n. การสงบศึกชั่วคราว,การพักรบ,การหยุดรบ, Syn. cease-fire,truce)
English-Thai: Nontri Dictionary
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
armisticeการสงบศึก (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What if they take it, and an armistice is signed?จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าพวกเขาลงนามสงบศึกพอดี?
The armistice has been signed by...ได้มีการเซ็นสัญญาสงบศึก โดย...
We, hereby, sign an armistice agreement to stop the bloodshed and suspend any open hostile activities until a complete peace is achieved on the peninsula.เรารู้เรื่องการเซ็นสัญญาสงบศึก หยุดการหลั่งเลือด แล้วเปิดการเจรจา
Conditions of an armistice under this agreement are to be strictly forced by all the parties involved.เงื่อนไขในการสงบศึกภายใต้ข้อตกลงนี้ จะถูกบังคับใช้ โดยทั้ง2ฝ่าย
The supplementary provision states clearly that the armistice agreement takes effect as of 22:00 on July 27, 1953.บทบัญญัติเสริมระบุไว้อย่างชัดเจน ว่าข้อตกลงจะมีผลเมื่อเวลา 22.00 น.
Tenderloin draws first and so on, until only you and Armistice are left.เทนเดอร์โลอินเริ่มก่อน แล้วก็นั้นแหละ จนสุดท้ายเหลือแค่ นายกับอาร์มิสทิซ
I'll see the armistice does not interfere with a full investigation.ฉันจะดูให้แน่ใจว่า ไม่มีใครแทรกแซงการสืบสวน
An air of jubilation has swept the city in anticipation of the coming armistice.ประชาชนต่างปิติยินดี ขณะเฝ้ารอสัญญาณการพักรบ

armistice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停战日[tíng zhàn rì, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ ㄖˋ, 停战日 / 停戰日] Armistice Day
终战日[zhōng zhàn rì, ㄓㄨㄥ ㄓㄢˋ ㄖˋ, 终战日 / 終戰日] armistice day; cf Japan's surrender in WWII on 15th August 1945
休战[xiū zhàn, ㄒㄧㄡ ㄓㄢˋ, 休战 / 休戰] armistice
停战[tíng zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ, 停战 / 停戰] armistice; cease fire

armistice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーミスティス[, a-misuteisu] (n) armistice
休戦会談[きゅうせんかいだん, kyuusenkaidan] (n) armistice conference
休戦条約[きゅうせんじょうやく, kyuusenjouyaku] (n) armistice treaty
休戦記念日[きゅうせんきねんび, kyuusenkinenbi] (n) Armistice Day
休戦[きゅうせん, kyuusen] (n,vs) truce; armistice; (P)
停戦[ていせん, teisen] (n,vs) armistice; ceasefire; (P)

armistice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พักรบ[v. exp.] (phak rop) EN: declare a truce ; declare an armistice FR: déclarer une trêve ; arrêter les hostilités
สงบศึก[n. prop.] (sa-ngop seu) EN: armistice ; cease fighting FR: armistice [m] ; cessez-le-feu [m] ; trêve [f]
สัญญาสงบศึก[n. exp.] (sanyā sa-ng) EN: FR: armistice [m]
วันสิ้นสุดสงคราม[n. exp.] (wan sinsut ) EN: Armistice Day FR: armistice [m] ; L'Armistice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า armistice
Back to top