ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ardour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ardour*, -ardour-

ardour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ardour (n.) อารมณ์ที่รุนแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
ardour(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)
English-Thai: Nontri Dictionary
ardour(n) ความรุ่มร้อน,ความขวนขวาย,ความกระตือรือร้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now I'm keen to review the last act, just the final entry of Wardour and Aldersly.ตอนนี้ฉันกระตือรือร้นที่จะตรวจสอบ การกระทำที่ผ่านมา เพียงรายการสุดท้าย ของ Wardour และ Aldersly
Where is Wardour? Help him. Never mind me.ที่ Wardour คืออะไร ช่วยให้เขา ไม่เป็นไรฉัน
Wardour. Dear Wardour.Wardour เรียน Wardour

ardour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーダー[, a-da-] (n) ardor; ardour
熱情[ねつじょう, netsujou] (n,adj-no) ardour
気勢[きせい, kisei] (n) fervour; fervor; vigour; vigor; ardour; spirit; (P)
気込み[きごみ, kigomi] (n) enthusiasm; ardour; zeal
血気[けっき, kekki] (n) vigor; ardor; ardour; vigour
鋭気[えいき, eiki] (n) courage; ardour; high spirits

ardour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hitze {f}ardor [Am.]; ardour [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ardour
Back to top