ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aquamarine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aquamarine*, -aquamarine-

aquamarine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aquamarine (n.) สีเขียวน้ำเงินอ่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
aquamarine(แอคควะมะรีน') n. พลอยเขียวน้ำเงินอ่อน,สีเขียวน้ำเงินอ่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
aquamarine(n) สีน้ำเงินเขียวอ่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aquamarineอะความารีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

aquamarine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアマリン;アクアマリーン[, akuamarin ; akuamari-n] (n) aquamarine

aquamarine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะความารีน[n.] (akhwāmārīn) EN: aquamarine FR: aigue-marine [f]
พลอยสีเขียวอ่อน[n. exp.] (phløi sī kh) EN: aquamarine FR:

aquamarine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aquamarin {m} [min.]aquamarine
aquamarin; aquamarinblau {adj}aquamarine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aquamarine
Back to top