ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apperceive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apperceive*, -apperceive-

apperceive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apperceive (vt.) รับรู้ See also: สัมผัสรู้, เข้าใจ Syn. sense, experience, know
English-Thai: HOPE Dictionary
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apperceive
Back to top