ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apotropaic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apotropaic*, -apotropaic-

apotropaic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apotropaic (adj.) ที่ขจัดความชั่วร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
apotropaic(แอพพะโทรเพ'อิด) adj. เพื่อขนัดสิ่งชั่วร้าย (intended to avert evil)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apotropaic
Back to top