ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aphasia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aphasia*, -aphasia-

aphasia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aphasia (n.) การสูญเสียความสามารถในการใช้หรือเข้าใจคำพูด เนื่องจากการบาดเจ็บทางสมอง
English-Thai: HOPE Dictionary
aphasia(อะเฟ'เซีย) n. โรคพูดไม่ได้, -phasiac n. -aphasic adj. (speechlessness)
English-Thai: Nontri Dictionary
aphasia(n) ความพิการทางสมอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aphasiaภาวะเสียการสื่อความ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aphasiaภาวะวิปกติภาษา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then what, aphasia kicked in?แล้วไง เป็นโรคพูดไม่ได้ขึ้นมาเหรอ
Which would explain the aphasia and the numbness.นั่นคงจะอธิบาย การใช้ภาษาผิดปกติ (Aphasia) แล้วก็อาการชา
After killing, our unsub is probably lying dormant, either recuperating from physical exertion or possibly developing aphasia and convulsive attacks.หลังจากการฆ่า อันซับของเราอาจนอนอยู่เฉยๆ หรือไม่ก็พักฟื้น จากการออกแรงหนัก หรืออาจจะมีอาการบาดเจ็บทางสมอง และมีอาการชัก
What's causing her aphasia?อะไรทำให้สมองเธอผิดปกติ
You're a good kid, aphasia. Why did you try to rob a bank?เธอเป็นเด็กดี อะเฟเชีย เธอปล้นธนาคารทำไม?
aphasia, can you handle this? ♪# อะเฟเชีย # # เธอรับไหวมั้ยล่ะ?
Aphasia, give mr. Schuster his wallet back.อะเฟเชีย คืนกระเป๋าให้คุณชูสเตอร์
You've been experiencing... an acute nominal aphasia, Agent Dunham.คุณได้มีประสบการณ์ สูญเสียความทรงจำในบางส่วน ไปฉับพลับ เจ้าหน้าที่ดันแฮม
He has expressive aphasia, which means broca's area,เขามี Aphasia(ปัญหาด้านการใช้ภาษา) ซึ่งหมายถึงสมองบริเวณ Broca's
Yeah, a certain amount of aphasia, it's normal, you know.ใช่ นายเคยสูญเสียความสามารถในการพูด มันเป็นเรื่องธรรมดา

aphasia ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失语症[shī yǔ zhèng, ㄕ ㄩˇ ㄓㄥˋ, 失语症 / 失語症] aphasia or aphemia (loss of language)
原发性进行性失语[yuán fā xìng jìn xíng xìng shī yǔ, ㄩㄢˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ, 原发性进行性失语 / 原發性進行性失語] primary progressive aphasia (PPA), speech disorder (sometimes related to dementia)
表达失语症[biǎo dá shī yǔ zhèng, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ ㄕ ㄩˇ ㄓㄥˋ, 表达失语症 / 表達失語症] expressive aphasia
进行性失语[jìn xíng xìng shī yǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ, 进行性失语 / 進行性失語] progressive aphasia; gradual loss of speech
失语[shī yǔ, ㄕ ㄩˇ, 失语 / 失語] loss of speech (e.g. as a result of brain damage); aphasia
混合失语症[hùn hé shī yǔ zhèng, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕ ㄩˇ ㄓㄥˋ, 混合失语症 / 混合失語症] mixed aphasia

aphasia ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェルニッケ失語症[ウェルニッケしつごしょう, uerunikke shitsugoshou] (n) Wernicke's aphasia
失語症[しつごしょう, shitsugoshou] (n) aphasia (loss of speech)
視覚性失語症[しかくせいしつごしょう, shikakuseishitsugoshou] (n) optic aphasia; visual aphasia

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aphasia
Back to top