ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apeth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apeth*, -apeth-

apeth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apeth (sl.) คนโง่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apeth
Back to top