ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apery*, -apery-

apery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apery (n.) การกระทำที่งี่เง่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So she marked them with a personal code hidden in the folds of the drapery or in the present case, in the gaze of the subject.เธอจึงทำเครื่องหมายด้วยรหัสส่วนตัวซ่อนไว้ ในรอยพับของม่าน หรือในกรณีนี้คือในม่านตาของภาพวาด

apery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帐帘[zhàng lián, ㄓㄤˋ ㄌㄧㄢˊ, 帐帘 / 帳帘] drapery

apery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反物;段物[たんもの, tanmono] (n) (1) fabric; cloth; textiles; drapery; dry-goods; piece goods; (2) measure of kimono material
太物[ふともの, futomono] (n) drapery; cloth
幔幕[まんまく, manmaku] (n) curtain; drapery
衣紋[えもん, emon] (n) dress; clothes; drapery

apery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ม่าน[n.] (mān) EN: curtain ; drapery ; blind ; bamboo blind FR: rideau [m] ; voile [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apery
Back to top