ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apartheid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apartheid*, -apartheid-

apartheid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apartheid (n.) นโยบายการแบ่งแยกสีผิว (ในแอฟริกาใต้)
English-Thai: HOPE Dictionary
apartheid(อะพาร์ท'เธด,-ธิด) n. การแบ่งผิว,การแบ่งแยกชนชาติ, Syn. segregation)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apartheid; apartnessการถือผิว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apartheidการถือผิว [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you see all those old apartheid flags?ท่านมองเห็นพวกธงแบ่งแยกสีผิวแบบเก่ามั้ยคะ?
Along with the apartheid anthem, I know.เพลงชาติของกลุ่มแบ่งสีผิวก็ยังร้องได้อยู่.. ดิฉันทราบค่ะ
That, as a permanent symbol of the apartheid era the colors, emblem and the name of the Springboks, be eliminated immediately.สำหรับสัญลักษณ์ที่ยังบ่งบอก.. ถึงช่วงเวลาของการแบ่งแยกสีผิว รวมไปถึงสีประจำทีม..
I know exactly what apartheid feels like!ฉันรู้ว่าสิ่งที่รู้สึกเหมือนการแบ่งแยกสีผิว!
Apartheid protest, 1988.การประท้วงแบ่งแยกสีผิว ปี1988
No, because for them Springbok still represents apartheid.ไม่ค่ะ เพราะทีมสปริงบอกซ์.. ยังเป็นตัวแทนของการแบ่งแยกสีผิวอยู่
I mean, like, ending apartheid, cure for cancer important.สิ้นสุดการแบ่งสีผิว วิธีรักษาโรคมะเร็ง

apartheid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
种族隔离[zhǒng zú gé lí, ㄓㄨㄥˇ ㄗㄨˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ, 种族隔离 / 種族隔離] apartheid

apartheid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパルトヘイト;アパルトヘイド[, aparutoheito ; aparutoheido] (n) apartheid
人種隔離[じんしゅかくり, jinshukakuri] (n) racial segregation; apartheid

apartheid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถือผิว[v.] (theūphiū) EN: practice racial discrimination ; practice segregation ; attach importance to race ; hold racialistic views ; follow a policy of apartheid FR: pratiquer la discrimination raciale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apartheid
Back to top