ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anticlinal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anticlinal*, -anticlinal-

anticlinal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anticlinal (adj.) ลาดลงทั้งสองข้างจากแกนกลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anticlinalตั้งฉากกับผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anticlinal
Back to top