ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anthropology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anthropology*, -anthropology-

anthropology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anthropology (n.) มานุษยวิทยา See also: การศึกษาเกี่ยวกับมนุษยในด้านต่างๆ Syn. science of humans, study of humans
English-Thai: HOPE Dictionary
anthropology(แอนโธรพอล' โลจี) n.
English-Thai: Nontri Dictionary
anthropology(n) มานุษยวิทยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anthropologyมานุษยวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anthropologyมานุษยวิทยา [TU Subject Heading]
Anthropology, Prehistoricมานุษยวิทยา, มานุษยวิทยาก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มนุษยวิทยา (n.) anthropology Syn. มานุษยวิทยา, มนุษย์วิทยา
มนุษย์วิทยา (n.) anthropology Syn. มานุษยวิทยา
มานุษยวิทยา (n.) anthropology
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (n.) sociology and anthropology See also: social sciences and anthropology
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're the one that fucked up the bell curve on my anthropology final.you're the one that fucked up the bell curve on my anthropology final. Thumper.
Christian Ellis-- He was Kelly's social anthropology professor.คริสเตียน แอลลิส เขาเป็นอาจารย์สอนมนุษยวิทยา
I read that critics of anthropology believe that just by observing a culture you inevitably change it.ฉันอ่านคำวิเคราะห์ในเรื่อง ความเชื่อทางมานุษยาวิทยาพวกนั้น นั่นก็แค่การสังเกตถึงวิถี
I'm a professor of anthropology at Southern Florida University.ผมเป็นศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยา ที่มหาลัย เซาท์เทิร์น ฟลอริด้า
And this is where psychology can provide an insight that anthropology cannot.นี่คือเรื่องที่ทางจิตวิทยา สามารถให้มุมมองได้ แต่มานุษยวิทยาไม่ได้ ฉันสงสัยเสียจริง
What if this was, like, anthropology fantasy camp, and you got to meet...สมมติว่าที่นี่เป็นแคมป์ในฝันของนักมานุษยวิทยาสิ แล้วคุณได้เจอกับ..
Yes, if I were an anthropology enthusiast,แน่นอน ถ้าฉันเป็นคนที่คลั่งไคล้เรื่องเกี่ยวกับมานุษยวิทยา
But she used anthropology speak so it sounded more science-y.แต่เธอก็พูดอย่างนักมานุษยวิทยา มันเลยฟังดูเป็น วิทยาศาสตร์หน่อย
I've been away from forensic anthropology for almost a year.จากงานด้านนิติมานุษยวิทยา เกือบปีเห็นจะได้
Cultural anthropology is a fine discipline, but it doesn't involve as much hard science.มานุษยวิทยาวัฒนธรรม ก็เป็นสาขาวิชาที่ดี แต่มันไม่ค่อยเกี่ยวพันกับกับงาน ด้านวิทยาศาสตร์กระแสหลักนัก
So isobel was officially employed by the anthropology departmentอิสโซเบลถูกจ้างโดย ภาควิชามานุษยวิทยา
Your anthropology class is so cool.คลาสมนุษยวิทยาของคุณเยี่ยมไปเลย

anthropology ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人类学[rén lèi xué, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ, 人类学 / 人類學] anthropology
民族学[mín zú xué, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, 民族学 / 民族學] ethnology; anthropology

anthropology ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アントロポロギー[, antoroporogi-] (n) (obsc) (See 人類学) anthropology (ger
人間学[にんげんがく, ningengaku] (n) anthropology
哲学的人間学[てつがくてきにんげんがく, tetsugakutekiningengaku] (n) philosophical anthropology
文化人類学[ぶんかじんるいがく, bunkajinruigaku] (n) cultural anthropology
社会人類学[しゃかいじんるいがく, shakaijinruigaku] (n) social anthropology
人類学[じんるいがく, jinruigaku] (n) anthropology; (P)

anthropology ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้านมานุษยวิทยา[X] (dān mānutsa) EN: in anthropology FR: en anthropologie
มานุษยวิทยา[n.] (mānutsayawi) EN: anthropology FR: anthropologie [f]
มานุษยวิทยากายภาพ[n. exp.] (mānutsayawi) EN: physical anthropology FR: anthropologie physique [f] ; anthropobiologie [f] ; anthropologie biologique [f]
มานุษยวิทยาการแพทย์[n. exp.] (mānutsayawi) EN: medical anthropology FR: anthropologie médicale [f]
มานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม[n. exp.] (mānutsayawi) EN: pharmaceutical anthropology FR:
มานุษยวิทยาทางวัฒนธรรม[n. exp.] (mānutsayawi) EN: cultural anthropology FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anthropology
Back to top