ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anode

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anode*, -anode-

anode ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anode (n.) ขั้วบวก See also: ขั้วบวกในแบตเตอรี่
English-Thai: HOPE Dictionary
anode(แอน' โนด) n. ขั้วบวก -anodic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
anode(n) ขั้วไฟฟ้าบวก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anodeขั้วบวก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anodeอะโนด, ขั้วบวก, แอโนด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขั้วบวก (n.) anode See also: positive electrode Syn. ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน, ขั้วปฏิฐาน Ops. ขั้วลบ
ขั้วปฏิฐาน (n.) anode See also: positive electrode Syn. ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน Ops. ขั้วลบ
ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน (n.) anode See also: positive electrode Syn. ขั้วปฏิฐาน Ops. ขั้วลบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's no more than an anode and a cathode separated by an electrolyte, right?แยกออกจากกันด้วยอิเล็กโทรไลต์ใช่ไหม - ใช่ - เอ่อ อย่างไรก็ตาม

anode ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阳极[yáng jí, ㄧㄤˊ ㄐㄧˊ, 阳极 / 陽極] anode; positive electrode; positive pole
阳电极[yáng diàn jí, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, 阳电极 / 陽電極] anode; positive electrode (i.e. attracting electrons)

anode ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノード[, ano-do] (n) anode
アノードスライム[, ano-dosuraimu] (n) anode slime
陽極[ようきょく, youkyoku] (n,adj-no) anode
陽極板[ようきょくばん, youkyokuban] (n) positive plate; anode plate
陽極線[ようきょくせん, youkyokusen] (n) anode rays
どうかしたのか;どうかしたのですか;どうかしたんですか[, doukashitanoka ; doukashitanodesuka ; doukashitandesuka] (exp) is something up?; is something wrong?
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ...
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is...
万年茸[まんねんたけ, mannentake] (n) (See 霊芝) bracket fungus (Ganoderma lucidum - formerly Fomes japonicus)
負極[ふきょく, fukyoku] (n) negative pole; anode; south magnetic pole
霊芝[れいし, reishi] (n) bracket fungus; Ganoderma lucidum (formerly Fomes japonicus)

anode ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขั้วบวก[n.] (khūabūak) EN: anode ; positive pole FR: anode [f] ; pôle positif [m] ; électrode positive [f]
ขั้วปฏิฐาน[n. exp.] (khūa patith) EN: anode ; positive electrode FR:

anode ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anode {f}anode
Anodengitter {f}anode gate
Anodenkennung {f}anode characteristics
Anodensperrstrom {m}anode cutoff current
Anodenzündstrom {m}anode trigger current

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anode
Back to top