ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

animism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *animism*, -animism-

animism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
animism (n.) ความเชื่อว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล
English-Thai: HOPE Dictionary
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
animismวิญญาณนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animismวิญญาณนิยม [TU Subject Heading]

animism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アニミズム[, animizumu] (n) animism
精霊信仰[せいれいしんこう, seireishinkou] (n,adj-no) animism
物活論[ぶっかつろん, bukkatsuron] (n,adj-no) animism; hylozoism

animism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลัทธิผีสางเทวดา[n. exp.] (latthi phī ) EN: animism FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า animism
Back to top