ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anemograph

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anemograph*, -anemograph-

anemograph ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anemograph (n.) เครื่องวัดที่บันทึกอัตราความเร็วและทิศทางของลม
English-Thai: HOPE Dictionary
anemograph(อะเนม' โมกราฟ) n. เครื่องวัดที่บันทึกอัตราความเร็วของลม -anemographic adj. (a recording aanemometer)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anemographอเนโมกราฟ หรือเครื่องวัดลมแบบกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anemograph
Back to top