ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

andro

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *andro*, -andro-

andro ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
andro (prf.) ผู้ชาย
androecium (n.) เกสรตัวผู้
androgyne (n.) คนที่มีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิง (ทางกายภาพ)
androgynous (adj.) ที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ Syn. hermaphroditic
androgynous (adj.) มีบุคลิกลักษณะของทั้งสองเพศ
English-Thai: HOPE Dictionary
andro-(คำเสริมหน้า) หมายถึง "ชาย", "เพศชาย", "ตัวผู้" (male)
androecium(แอนดรี' เซียม) n., (pl. -cia) เกสรตัวผู้. -androecial adj.
androgen(แอน' โดรเจน) n. สารที่กระตุ้นให้มีหรือเพิ่มลักษณะความเป็นชาย. -androgenic adj. (.... masculine characteristics)
androgenic-actionดูที่ testosterone
androgynous(แอนดรอจ' จินัส) adj. ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเม่ยในดอกเดียวกัน, กะเทย
androsphinx(แอน' โดรสฟิงคซฺ) n., (pl. -sphinxes, sphinges) ตัวสัตว์ประหลาดในนวนิยายกรีก (sphinx) ที่มีหัวเป็นคน
androsterone(แอนดรอส' ทะโรน) n. ฮอร์โมนชายที่มักพบในปัสสาวะชาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
androeciumวงเกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
androgenฮอร์โมนเพศชาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
androgynous-รวมเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
androsteroneแอนโดรสเตอโรน (ฮอร์โมนเพศชายชนิดหนึ่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Androconiaแอนโดรโคเนีย [การแพทย์]
androgenแอนโดรเจน, ฮอร์โมนเพศชายที่สร้างในอัณฑะ ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะเพศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Androsteroneแอนโดรสเตอโรน, ฮอร์โมน; แอนโดรสเตอโรน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Perseus (n.) กลุ่มดาวทางเหนือซึ่งอยู่ระหว่างดาว Andromeda และ Auriga
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, if you can 'console, I do not I andro 'nowhere.เอ่อ, นี่ไม่ใช่การปลอบใจนะ แต่ผมจะไม่ไปไหน
He created the android unit at North Am Robotics.เขาสร้างหน่วยแอนดรอยด์ที่นอร์ธแฮม
I haven't been able to restrain myself from continuing to tinker with the relentlessly unfashionable android technology.ไม่เคยห้ามใจให้เลิกยุ่งทำโน่นทำนี่ กับเทคโนโลยีที่ล้าสมัยของหุ่นยนต์ได้
It cannot be that Hades is Andromeda!เป็นไปไม่ได้ ฮาเดส คือ อันโดรเมด้า
He isn't the Andromeda knight anymore, that's for sure.เขาไม่ใช่อันโดรเมด้าอีกต่อไปแล้ว งั้นหรือ
The owner of the Andromeda armour, a knight of Athena.เจ้าของชุดครอสอันโดรเมด้า เซนต์แห่งอาเทน่า
The knight of Andromeda ended up being the reincarnation of the lord Hades.เซนต์อันโดรเมด้าไม่มีอีกแล้ว ตอนนี้เขาคือร่างจุติของท่านฮาเดส
There's over 200 regional banks in the U.S. Alone that have nothing like the sophistication of the system you developed for Landrock.มีธนาคารมากกว่า 200 แห่ง ในสหรัฐ โดดเดี่ยว... ...ที่ไม่เชี่ยวชาญกับเรื่องทางโลก ของระบบที่คุณพัฒนาให้กับ Landrock.
What brings you to earth from Andromeda?อะไรที่นำพวกคุณมาบนโลกใบนี้กัน.. จากดาวแอนโดรมีดา?
And then Alejandro and I can go back home.แล้ว อเลฮันโดร กับ ฉัน ก็จะกลับบ้านได้
What if Alejandro could go home now?ถ้าเกิด อเลฮันโดร กลับบ้านได้ตอนนี้เลยล่ะ ?
Alejandro, no!เดี๋ยวนี้ ! อเลฮันโดร ไม่ !

andro ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仙女座[xiān nǚ zuò, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ, 仙女座] Andromeda (constellation)
仙女座星系[Xiān nǚ zuò xīng xì, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, 仙女座星系] Andromeda galaxy M31
仙女星座[xiān nǚ xīng zuò, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ, 仙女星座] Andromeda constellation (galaxy) M31
仙女星系[Xiān nǚ xīng xì, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, 仙女星系] Andromeda galaxy M31
仙女座大星云[Xiān nǚ zuò dà xīng yún, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 仙女座大星云 / 仙女座大星雲] great nebula in Andromeda or Andromeda galaxy M31
米夫[Mǐ fū, ㄇㄧˇ ㄈㄨ, 米夫] Pavel Aleksandrovich Mif (1901-1938), Ukrainian Soviet expert on Chinese affairs, secretly executed in Stalin's purges
柏蒂切利[Bó dì qiè lì, ㄅㄛˊ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄌㄧˋ, 柏蒂切利] Sandro Botticelli (1445-1510) Italian painter of the Florentine school

andro ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンドロイド[, andoroido] (n) android; (P)
アンドロゲン[, andorogen] (n) androgen (ger
アンドロステロン[, andorosuteron] (n) androsterone
アンドロメダ[, andoromeda] (n) Andromeda
アンドロメダ座[アンドロメダざ, andoromeda za] (n) (constellation) Andromeda
アンドロメダ銀河[アンドロメダぎんが, andoromeda ginga] (n) Andromeda galaxy
両性具有[りょうせいぐゆう, ryouseiguyuu] (n,adj-no) androgynous; hermaphroditic
両性花[りょうせいか, ryouseika] (n) androgynous flower; bisexual flower
中性[ちゅうせい, chuusei] (n,adj-no) (1) neutrality (incl. chemical, electrical, etc.); indifference; (2) sexlessness; androgyny; androgyne; neuter; (3) {ling} neuter gender; (P)
二形;二成;両形;双成り;二成り[ふたなり, futanari] (n,adj-no) (uk) hermaphrodite; androgyny; hermaphroditism
半陰陽[はんいんよう, han'inyou] (n,adj-no) hermaphrodite; intersexual; androgynous; bisexual (characteristics)
姫馬酔木[ひめあせび, himeasebi] (n) Pieris japonica; Hime Lily of the valley bush; andromeda
男木;雄木[おぎ, ogi] (n) (1) (See 女木・1) male plant (esp. a woody plant); androecious plant; (2) (See 女木・2) tenoned part of a wooden joint (in construction)
覆輪馬酔木[ふくりんあせび, fukurin'asebi] (n) Pieris japonica; fukurin; Lily of the valley bush; andromeda
雌雄モザイク[しゆうモザイク, shiyuu mozaiku] (n) gynandromorph
馬酔木[あせび;あしび;あせぼ;あせぶ, asebi ; ashibi ; asebo ; asebu] (n) Japanese andromeda (Pieris japonica); lily-of-the-valley

andro ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอนดรอยด์[n.] (aēndrøi) EN: android FR: androïde [m]
แอนดรอยด์ [TM] (Aēndrøi ) EN: Android [TM] FR:
แอนโดรเจน[n.] (aēndrōjēn) EN: androgen ; androgenic hormone ; testoid FR:
อาเลสซันโดร วอลตา[n. prop.] (Ālēssandrō ) EN: Alessandro Volta FR: Alessandro Volta
ฟ้าทะลายโจร[n. exp.] (fā thalāi j) EN: Andrographis paniculata FR:
หุ่นยนต์[n.] (hunyon) EN: robot ; automaton ; cyborg FR: robot [m] ; automate [m] ; androïde [m]
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; FTM ; transsexual ; gay ; eunuch FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé [m] (fam. - inj.) ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; pédale [f] (péj. - fam.) ; tapiole [f] (vulg.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; homophile [m]
แคขาว[n. exp.] (khaē khāo) EN: Dolichandrone serrulata FR: Dolichandrone serrulata
แคทะเล[n. exp.] (khaē thalē) EN: Dolichandrone FR: Dolichandrone
แคทะเล[n. exp.] (khaē thalē) EN: Dolichandrone spathacea FR: Dolichandrone spathacea
แคทุ่ง[n. exp.] (khaē thung) EN: Dolichandrone columnaris FR: Dolichandrone columnaris
แคแตร[n.] (khaētraē) EN: Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) FR: Dolichandrone serrulata
กลุ่มดาวแอนดรอมิดา[n. prop.] (klum dāo Aē) EN: Andromeda FR: constellation d'Andromède [f] ; Andromède
ลักเพศ[n.] (lakkaphēt) EN: homosexual ; gay FR: travesti [m] ; androgyne [m] ; gay [m] ; travelo [m] (inj.)
ผักนมหิน[n. exp.] (phak nom hi) EN: Cyrtandromoea grandiflora FR: Cyrtandromoea grandiflora
ผักหวานบ้าน[n.] (phakwānbān) EN: katuk ; star gooseberry ; sweet leaf ; Breynia androgyna ; Sauropus androgynus FR: Breynia androgyna
โรคกลัวผู้ชาย[n. exp.] (rōk klūa ph) EN: androphobia ; fear of men FR:
สามยอด[n. exp.] (sām yøt) EN: Canscora andrographioides FR: Canscora andrographioides
หญ้าบังไพร[n. exp.] (yā bangphra) EN: Andrographis laxiflora FR: Andrographis laxiflora

andro ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Androgen {n}androgen
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign
Android {m}; Androide
Androphobie {f}; Angst vor Männernandrophobia
Androloge {m}; Andrologin
Andrologie {f} [med.]andrology
androgen {adj}; vom männlichen Geschlechtshormon [med.]androgenic; masculine
Straßenrand {m} | am Straßenrandroadside | at the roadside
Standrohr {n} | Standrohre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า andro
Back to top