ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ancestress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ancestress*, -ancestress-

ancestress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ancestress (n.) บรรพบุรุษหญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
ancestress(แอน' เซสเทรส) n. บรรพบุรุษหญิงเทือกเถาเหล่ากอหญิง

ancestress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ahnfrau {f}ancestress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ancestress
Back to top