ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anabolism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anabolism*, -anabolism-

anabolism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anabolism (n.) การสร้างเนื้อเยื่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
anabolism(อะแนบ' โบลิสซึม) n. การสังเคราะห์สารเชิงช้อนจากสารที่เชิงช้อนน้อย กว่าในสิ่งมีชีวิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anabolismกระบวนการสร้าง, แอแนบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anabolismการสร้างเสริม, ขบวนการสร้าง, ตัวสังเคราะห์, การสร้างสรร, กระบวนการสร้าง [การแพทย์]

anabolism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナボリズム[, anaborizumu] (n) anabolism
同化作用[どうかさよう, doukasayou] (n,adj-no) assimilation; metabolism; anabolism
同化[どうか, douka] (n,vs,adj-no) (1) (See 異化) assimilation; absorption; (2) anabolism; (3) adaptation; (P)

anabolism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระบวนการสร้าง[n. exp.] (krabūankān ) EN: anabolism FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anabolism
Back to top