ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amidships

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amidships*, -amidships-

amidships ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amidships (adv.) ตรงกลางลำเรือ
amidships (adj.) ที่อยู่ตรงกลางลำเรือ

amidships ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mittschiffs {adv}amidships; midship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amidships
Back to top