ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

americium

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *americium*, -americium-

americium ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
americium (n.) ธาตุกัมมันตรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม
English-Thai: HOPE Dictionary
americium(แอมมะริช' เชียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม (a radioactive element)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อะเมริเซียม (n.) americium See also: Am
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And americium found in, uh, all those stolen smoke detectors.และตะกั่วที่พบใน อ่า, ทั้งหมดนี้จากเครื่องดักจับควัน

americium ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锕系元素[ā xì yuán sù, ㄚ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 锕系元素 / 錒系元素] actinoids (rare earth series), namely: actinium Ac89 錒|锕, thorium Th90 釷|钍, protoactinium Pa91 鏷|镤, uranium U92 鈾|铀, neptunium Ne93 镎|镎, plutonium Pu94 鈈|钚, americium Am95 镅|镅, curium Cm96 鋦|锔, berkelium Bk97 錇|锫, californium Cf98 鐦|锎, einsteinium Es99 鎄|
[méi, ㄇㄟˊ, 镅] americium Am95, actinoid element
[mǐ, ㄇㄧˇ, 銤] americium

americium ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリシウム[, amerishiumu] (n) americium (Am)

americium ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะเมริเซียม[n.] (amērisīem) EN: americium FR: américium [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า americium
Back to top