ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amatol

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amatol*, -amatol-

amatol ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amatol (n.) ระเบิดชนิดหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
amatol(แอม' มะทอล) n. ;ัตถุระเบิดผสมของ ammonium nitrate กับ TNT

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amatol
Back to top