ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aluminium

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aluminium*, -aluminium-

aluminium ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aluminium (n.) อลูมิเนียม See also: อะลูมินัม Syn. aluminum
English-Thai: HOPE Dictionary
aluminium(อะลิว' มิเนียม) n. ธาตุอะลูมิเนียม
English-Thai: Nontri Dictionary
aluminium(n) อลูมิเนียม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aluminium paintสีอะลูมิเนียม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อลูมินัม (n.) aluminium See also: stainless steel, aluminum
อลูมิเนียม (n.) aluminium See also: stainless steel, aluminum Syn. อลูมินัม
อะลูมิเนียม (n.) aluminium See also: aluminum, Al
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Particularly enjoyed the one about the aluminium crutch.-เขาชอบเรื่องเกี่ยวกับ "The aluminium crutch" (ไม่พยุงอลูมิเนียม) มาก /
It's got a bonded aluminium chassis and the aluminium body is super formed, it's very hi tech.มันใช้แชสซีอลูมิเนียม ตัวถังอลูมิเนียม - มันไฮเทคมาก มีอะไร
"in die-cast aluminium figurines." So, I got a job at the pharmacy in Boots.ในการหล่ออลูมิเนียมแกะสลัก. ดังนั้นฉันได้งานที่ร้านขายยาในบู๊ทส์.
The Americans are very bad at some things, they can't say aluminium, and they can't win a war without our help, but they are very good at making dreary sports very exciting to watch.พวกอเมริกันบางอย่างก็ไม่ได้เรื่อง พวกนั้นพูดว่าอะลูมิเนียมไม่ได้ และไม่ชนะสงครามถ้าพวกเราไม่ช่วย แต่พวกนั้นทำการแข่ง ที่แสนน่ารักได้ดี

aluminium ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
松石[sōng shí, ㄙㄨㄥ ㄕˊ, 松石] turquoise; tophus (fully hydrated copper-aluminium phosphate)

aluminium ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルマイト[, arumaito] (n) anodized aluminum (from Alumite (brand name)); anodised aluminium
アルミサッシ[, arumisasshi] (n) (abbr) aluminium sash (aluminum) (i.e. window frame)
アルミホイル;アルホイル(ik)[, arumihoiru ; aruhoiru (ik)] (n) (abbr) aluminum foil; aluminium foil; tin foil
アルミ缶[アルミかん, arumi kan] (n) aluminium can; aluminum can
シルミン[, shirumin] (n) aluminium and sicilicum alloy (ger
ホイル[, hoiru] (n) foil (esp. aluminium foil)
ボトル缶[ボトルかん, botoru kan] (n) aluminium can shaped like a bottle (aluminum); metal bottle
硫酸アルミニウム[りゅうさんアルミニウム, ryuusan aruminiumu] (n) aluminum sulfate (Al2(SO4)3); aluminium sulphate
酸化アルミニウム[さんかアルミニウム, sanka aruminiumu] (n) (See アルミナ) aluminum oxide (Al2O3); aluminium oxide; alumina
アルキルアルミニウム[, arukiruaruminiumu] (n) alkylaluminium
アルミ[, arumi] (n) (abbr) (See アルミニウム) aluminum (Al); aluminium; (P)
アルミニウム(P);アルミニューム[, aruminiumu (P); aruminyu-mu] (n,adj-no) aluminum (Al); aluminium; (P)

aluminium ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลูมินัม[n.] (alūminam) EN: aluminium FR: aluminium [m]
อะลูมิเนียม = อะลูมิเนี่ยม = อลูมิเนียม[n.] (alūminīem) EN: aluminium FR: aluminium [m]
กระดาษฟอยล์[n. exp.] (kradāt føi) EN: aluminium foil FR: papier aluminium [m] ; papier alu [m]
ล้อแม็ก [n. exp.] (lø maēk) EN: aluminium alloy wheel FR: jante en allge [f]
หม้ออะลูมิเนียม[n. exp.] (mø alūminīe) EN: aluminium casserole FR: casserole en aluminium [f]

aluminium ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aluminium {n} [chem.]aluminum; aluminium [Br.]
Alu-Nutenprofilgestell {n}aluminium profile frame; aluminum profile frame
Alufolie {f}; Aluminiumfolie
Aluminiumlegierung {f}aluminium alloy [Br.]; aluminum alloy [Am.]
Aluminiumoxidscheibe {f} [electr.]aluminium oxyde wafer
Aluminiumrohr {n}aluminium tube [Br.]; aluminum tube [Am.]
Aluminiumverbundfolie {f}aluminium compound foil; aluminum compound foil [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aluminium
Back to top