ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alternator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alternator*, -alternator-

alternator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alternator (n.) ตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
alternator(ออล' เทอะเนเทอะ, แอล-) n. ตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับ (of alternating current)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alternatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I knew I should've changed the alternator myself.ฉันว่าแล้วฉันน่าจะเปลี่ยน แบตเตอรี่เอง
A new alternator belt, so I don't have to drive you everywhere.ขอสายพานรถใหม่ ฉันจะได้ไม่ต้องขับรถพานายไปทุกที่
It's not your fault that I had a bad alternator, Smallville.มันไม่ใช่ความผิดของคุณ ที่ฉันใช้แบตเตอรี่ห่วยๆ สมอลวิลล์

alternator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オルタネーター;オルタネタ[, orutane-ta-; orutaneta] (n) alternator
交流電源[こうりゅうでんげん, kouryuudengen] (n) (See オルタネタ) alternator; AC generator

alternator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัลเตอร์เนเตอร์ ; อัลเทอร์เนเตอร์[n.] (altoēnētoē ) EN: alternator FR: alternateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alternator
Back to top