ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alphabetize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alphabetize*, -alphabetize-

alphabetize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alphabetize (vt.) จัดตามลำดับอักษร Syn. arrange alphabetically
English-Thai: Nontri Dictionary
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I - I alphabetized it.ผมเรียงลำดับตามตัวอักษร
And epperly needs me to alphabetize. Duty calls.และเอปเปอร์ลี่ให้ผมไปเรียงชื่อตามตัวอักษร งานเข้าน่ะ
I have 100 alphabetized topics fromรูปเพ็นนีในชุดเพื่อนเจ้าสาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alphabetize
Back to top