ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alpenhorn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alpenhorn*, -alpenhorn-

alpenhorn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alpenhorn (n.) แตรขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเขาสัตว์ (ใช้โดยชาวสวิสแถบเทือกเขาแอลป์) Syn. alphorn
English-Thai: HOPE Dictionary
alpenhorn(แอล' เพนฮอร์น) n. ด้ามไม้ยาวคล้ายเขาสัตว์ของคนเลี้ยงหรือคนภูเขาในสวิสเซอแลนด์ (alphorn)

alpenhorn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルペンホルン[, arupenhorun] (n) alpenhorn (ger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alpenhorn
Back to top