ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

allotropy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *allotropy*, -allotropy-

allotropy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
allotropy (n.) คุณสมบัติทางเคมีของธาตุบางชนิดที่มีหลายรูปแบบ
English-Thai: HOPE Dictionary
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัญรูป (n.) allotropy See also: allotropism

allotropy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同素异形体[tóng sù yì xíng tǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄧˇ, 同素异形体 / 同素異形體] allotropy

allotropy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญรูป[n.] (anyarūp) EN: allotropy FR: allotropie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า allotropy
Back to top