ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

allotrope

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *allotrope*, -allotrope-

allotrope ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
allotrope (n.) รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
allotrope(แอล' โลโทรพ) n., chem. รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ -allotropic (al) adj. -allotropicity n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allotropeอันยรูป, อัญรูป [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
30 years, 13 million years, this is an allotrope of carbon formed at high pressure and high temperature conditions.ที่เกาะตัวกันเพราะแรงดัน และอุณหภูมิสูง

allotrope ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同素体[どうそたい, dousotai] (n) allotrope

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า allotrope
Back to top