ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aldehyde

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aldehyde*, -aldehyde-

aldehyde ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aldehyde (n.) อินทรียสารที่ประกอบด้วยกลุ่มธาตุ CHO
English-Thai: HOPE Dictionary
aldehyde(แอล' ดิไฮดฺ) n., chem. อินทรียสารประกอบที่มีกลุ่มธาตุ -CHO. -aldehydic adj.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aldehyde Dehydrogenaseยาบำบัดการติดสุรา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟอร์มาลดีไฮด์ (n.) formaldehyde
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Glycolate is a conversion of glycoaldehyde via the aldehyde dehydrogenase in the liver.ไกโคเลตคือภาวะที่ถูกเปลี่ยนแปลง ของโมเลกุลน้ำตาลพื้นฐาน ผ่านกระบวนการอัลดีไฮด์ ดีไฮโดรจีเนส ภายในตับ
Formaldehyde, to be precise.ถ้าจะให้ถูกต้องเรียกว่าฟอร์มาดีไฮด์
To be even more precise, dirty formaldehyde.แต่ถ้าจะให้ถูกต้องยิ่งกว่าต้องเรียกว่าไอ้ฟอร์มาดีไฮด์โสโครก
To have something keeping him besides for maldehyde.ที่มีบางคนเก็บรักษาเขาไว้นอกจากฟอร์มาลีน
Hobbies... storing women in formaldehyde.งานอดิเรก... จับผู้หญิง แช่ในน้ำยากันเน่า
Boyd preserved them in formaldehyde so he could come and visit.บอยด์แช่พวกเธอด้วยฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเขาสามารถแวะมาดูได้
Self-improvement and storing women in formaldehyde.การปรับปรุงตัวเองและ เก็บผู้หญิงไว้ในฟอร์มาลดีไฮด์
Now they're floating in formaldehyde and stuffed into barrels strewn around a swamp.ตอนนี้ กลับต้องมาลอยอยู่ในยากันเน่า อัดอยู่ในถังที่จมอยู่ในบึงโสโครก
Do you want to soak it in formaldehyde and donate to the university?เธออยากแช่มันไว้ในฟอเมอลีน แล้วเอาไปบริจาคที่มหาลัยเหรอ
Jenna might not even be here till morning. "glyceraldehyde"?เจนน่าอาจไม่ได้อยู่ที่นี่จนถึงเช้า "glyceraldehyde"?
His marijuana could be laced with formaldehyde or lead, which could cause a pulmonary hemorrhage, which could make him spit up blood.กัญชาของเขาอาจเจือปนฟอร์มัลดีไฮด์หรือตะกั่ว ซึ่งอาจทำให้เกิดเลือดออกในปอด ซึ่งทำให้เขาขากเป็นเลือด
You can smell it--formaldehyde with a soupcon of decay.คุณดมได้เลย ใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อไม่ให้เน่า

aldehyde ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乙醛[yǐ quán, ㄧˇ ㄑㄩㄢˊ, 乙醛] acetaldehyde H3CCHO; ethanal
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 醛] aldehyde
甲醛[jiǎ quán, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, 甲醛] formaldehyde (HCHO)
丙醛[bǐng quán, ㄅㄧㄥˇ ㄑㄩㄢˊ, 丙醛] propionaldehyde; propanal CH3CH2CHO
酚醛[fēn quán, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ, 酚醛] phenolic aldehyde; phenolic resin (used to manufacture bakelite)
脲醛[niào quán, ㄋㄧㄠˋ ㄑㄩㄢˊ, 脲醛] urea formaldehyde

aldehyde ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクリルアルデヒド[, akuriruarudehido] (n) acrylic aldehyde
アルデヒド基[アルデヒドき, arudehido ki] (n) aldehyde group
アセトアルデヒド[, asetoarudehido] (n) acetaldehyde
アルデヒド[, arudehido] (n) aldehyde; (P)
グリセルアルデヒド[, guriseruarudehido] (n) glyceraldehyde
パラアルデヒド[, paraarudehido] (n) paraldehyde (ger
ベンズアルデヒド[, benzuarudehido] (n) benzaldehyde
ホルムアルデヒド;フォルムアルデヒド[, horumuarudehido ; forumuarudehido] (n) formaldehyde; methanal

aldehyde ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟอร์มาลดีไฮด์[n.] (fømāndīhai ) EN: formaldehyde FR: formaldéhyde [m] ; aldéhyde formique [m]
เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน[n. exp.] (mēlāmīn føm) EN: melamine resin ; melamine formaldehyde FR:

aldehyde ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Azetaldehyd {n} [chem.]acetaldehyde
Formaldehyd {n} [chem.]formaldehyde
Aldehyd {m} [chem.]aldehyde

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aldehyde
Back to top