ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alcove

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alcove*, -alcove-

alcove ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alcove (n.) เวิ้งที่ติดกับห้องสำหรับตั้งเตียงตู้หรือเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
alcove(แอล' โคฟว) n. เวิ้งที่ติดกับห้องสำหรับตั้งเตียงหรือตู้หรืออื่น,ส่วนที่เป็นเวิ้ง, ซุ้มไม้
English-Thai: Nontri Dictionary
alcove(n) ซอก,เวิ้งผา,ห้องเล็ก,ซุ้มไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's circling that little alcove right there.มันว่ายวนอยู่ แถวนี้แหละ
It refers to the hidden alcove above a dining hall of many Scottish Castles.หมายถึงช่องเล็กเหนือ ห้องทานอาหาร ของปราสาทใน สก็อตแลนด์หลายแห่ง
Well, I figure, we still have the interior alcoves and pilasters to do, which is no small task.เรายังต้องทำโถงภายในให้เรียบร้อย แล้วต้องทำเสาหินด้านหน้าอีก ไม่ใช่งานเล็กด้วย
And over there, little alcoves... with couches and with drapes to give people privacy.และตรงนั้น ซุ้มเล็กๆ กับเตียงและม่านสำหรับความเป็นส่วนตัว
So you're saying that the McClaren house has a hidden alcove?งั้นคุณกำลังจะบอกว่า บ้านแมคคาเลน มีช่องลับเหรอ?
Maybe the evidence of his return will be in that alcove.บางทีหลักฐานการกลับมา ของเขาอาจจะอยู่ที่ช่องลับ
Can you take a pot of decaf over to the alcove?เธอช่วยเอานี่ไปไว้ตรงซอกนู้นทีได้ไหม

alcove ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开间[kāi jiān, ㄎㄞ ㄐㄧㄢ, 开间 / 開間] alcove; bay in a room; unit of length used for rooms, approx. 3.3 meters

alcove ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコーブ[, aruko-bu] (n) alcove
床板[ゆかいた;しょうばん, yukaita ; shouban] (n) (See 床の間) alcove slab; wooden board placed in a tokonoma; baseboard; base plate
床柱[とこばしら, tokobashira] (n) alcove post
床脇[とこわき, tokowaki] (n) section of a room next to the alcove (where shelves are often placed)
落とし掛け;落とし懸け;落し掛け;落し懸け[おとしがけ, otoshigake] (n) (1) lintel of the alcove in a tea room or a window in a shoin-style reception room; (2) cloud-shaped carving on the bottom of a transom; (3) (See 火鉢) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi
[がん, gan] (n) niche or alcove for an image
[とこ, toko] (n) (1) bed; bedding; (2) sickbed; (3) (abbr) (See 床の間) alcove; (4) riverbed; (5) seedbed; (6) straw "core" of a tatami mat; (7) (See 床・ゆか・1) floor; (P)
床の間[とこのま, tokonoma] (n) tokonoma (alcove where art or flowers are displayed); (P)
書院[しょいん, shoin] (n) drawing room; study; publishing house; writing alcove; (P)

alcove ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุมห้อง [n. exp.] (mum hǿng) EN: FR: alcôve [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alcove
Back to top