ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

albumin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *albumin*, -albumin-

albumin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
albumin (n.) โปรตีนชนิดหนึ่งพบในไข่ นม เนื้อสัตว์ และเลือด
English-Thai: HOPE Dictionary
albumin(แอลบู' มิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่ง
albuminate(แอลบู' มิเนท) n. สารประกอบที่เกิดจากปฏิกริยาของ albumin กับด่างหรือกรด
albuminoid(แอลบู' มินอยดฺ) โปรตีนจำพวก keratin หรือ geletin; scleroprotein; ซึ่งคล้าย albumin, -albuminoidal adj.
albuminuria(แอลบูมินู' เรีย) ภาวะปัสสาวะมี albumin . -albuminuric adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
albumin(n) ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
albuminแอลบูมิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
albuminateมีเอนโดสเปิร์ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
albuminuriaภาวะปัสสาวะมีแอลบูมิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
albuminอัลบูมิน, สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Albuminoidอัลบูมินอยด์, อัลบูมินอยด์ [การแพทย์]
Albuminuriaอัลบูมินูเรีย [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll give you a hint- 80% albumin, the main constituent found in plasma.ฉันให้คำใบ้คุณนะ อัลบูมิน 80% ส่วนประกอบหลักของ น้ำเลือด

albumin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白蛋白[bái dàn bái, ㄅㄞˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, 白蛋白] albumin
蛋白素[dàn bái sù, ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄙㄨˋ, 蛋白素] albumin

albumin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルブミン[, arubumin] (n) albumin
卵アルブミン[らんアルブミン, ran arubumin] (n) egg albumin
血清アルブミン[けっせいアルブミン, kessei arubumin] (n) serum albumin
オボアルブミン;オバルブミン[, oboarubumin ; obarubumin] (n) ovalbumin
蛋白[たんぱく, tanpaku] (n) (1) egg white; albumen; albumin; (2) (abbr) (See 蛋白質) protein
蛋白尿[たんぱくにょう, tanpakunyou] (n) albuminuria

albumin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Albumin {n} [med.]albumin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า albumin
Back to top